ازدواج pdf

ازدواج

ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠه ای که ھر ﺟوان در طول زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ آن روﺑرو اﺳت، ﻣﺳﺋﻠه اﻧﺗﺧﺎب ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳت. ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐه در زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑه وﺟود ﻣﯽ آﯾد، ﺑه ﺧطﺎی ا ﻧﺗﺧﺎب و ﻋدم ﺳﻧﺧﯾت و ﮐﻔوﯾت ھﻣﺳران ﺑر ﻣﯽ ﮔردد. در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﺑﺎﯾد ﺗوﺟه داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾم، ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم ﮐه ﯾﮏ ﻋﻣر در ﮐﻧﺎر او زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم. ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠه ﻣﮭم از روی اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺑدون دﻗت و ﻣﺷورت اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد، زﯾرا اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ھﻣﺳري ﺷﺎﯾﺳﺗه، ﻣﻧﺎﺳب و ھﻣﺎھﻧﮓ ازدواج ﻧﻛﻧد، ﮐﺎرش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﺧواھد ﺑود. ﻣﺑﺎدا ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕوﯾد: ﻓﻌﻼً ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧم و اﮔر در آﯾﻧده ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم، ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ھم ﺟدا ﺷوﯾم.

ازدواج
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ دﺧﺗر و ﭘﺳر، ﺑﺎﯾد ﻣﻼک ھﺎ و ﻣﯾزان ھﺎﯾﯽ داﺷﺗه ﺑﺎﺷﻧد و ﺑداﻧﻧد ﭼه ھﻣﺳری، ﺑﺎ ﭼه ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﭼه ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد؟
از اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐه اھﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ﻣﻼک ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ازدواج ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ﺗﺷﻧه ﯾﺎﻓﺗن ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد. ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه اﯾن ﻧﯾﺎز اﺳﺎﺳﯽ، در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺟﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﺗﺎ در راﺑطه ﺑﺎ ﻣﮭم ﺗرﯾن و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ﻣﻼک ھﺎی ﯾﮏ ھﻣﺳر ﺧوب ﺑرای ازدواج ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﯾم.
در ﯾك ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻛﻠﯽ، ﻣﻌﯾﺎرھﺎ و ﻣﻼك ھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳر ﻣﻧﺎﺳب ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳری ﮐه ﺷﻣﺎ را در رﺳﯾدن ﺑه اھداف ذﮐر ﺷده ﺑرای ازدواج ﯾﺎری دھد و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑرای رﺳﯾدن او ﺑه ﺧواﺳﺗه ھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﯾد دو ﻧوع اﺳت:

  • آن هایی که رکن و اساس هستند و برای رسیده به یک زندگی سعادت مندانه نقش به سزایی دارند.
  • آن هایی که شرط کمال هستند و برای بهتر و کامل تر شدن زندگی هستند و بیشتر به سلیقه و موقعیت افراد بستگی دارند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *