اعتماد به نفس را افزایش دهید pdf

اعتماد به نفس را افزایش دهید

در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧـﺎدا و ﻣﻜﺰﻳـﻚ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮد ﻛﺸﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻘـﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﻲ، ﺗﺮك ﺧﺎﻧﻮاده، و ﻃـﺮد ﺷـﺪن ﺗـﻮﺳـﻂ اﻃـﺮاﻓـﻴـﺎن اغلب در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ 16 سال دارد. در ﺧﺼـﻮص ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻛﻮدﻛﺎن آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ از دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺪام از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺮده ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮد و ﺗـﻮﻗـﻌﺎت ﻏﻴـﺮ واﻗـﻌـﻲ و ﻧـﺎﻣـﻌـﻘـﻮل از ﺟﺎﻧﺐ ﺧـﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در آن ﻛﻮدﻛﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ارزﺷﻲ ندارد.
ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎورﺗﺎن ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ، اﻣﺮوزه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻼﻳﻤﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨـﻨـﺪ . ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن ﭘﻮل، ﻋﺸﻖ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﺎر و ﻏﻴﺮه درﺣﺎل دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧـﺮم ﻛـﺮدن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻴﻢ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﻫﻤﻴﺖ زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺮدان ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺮد ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اعتماد به نفس را افزایش دهید

ﻫﻤﻪ این مسئله ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺌﻮري ﺑـﻘـﺎي ﺑـﺮازﻧـﺪﮔـﺎن. ﻣـﺮدان ﺗـﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و زﻧﺎن ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ آزادي ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ زﻧﺎن و ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ، ﻋـﻠﺖ اﺻـﻠﻲ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷـﺘﮕﻲ ﻣﺮدان ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﻘـﻴـﻘﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ زﻧـﺎن از ﻣــﺮدان اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ دﻧﻴﺎ را روي ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑه دوش ﺑﻜﺸﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎل دارد زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒـﺎﺷـﻨـﺪ وﻟـﻲ آن واﻗـﻌﻴـﺖ دارد. آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻳﺎ ﻫــﻤﺴﺮﺗﺎن و ﻳﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻮده و آن ﻛـﺎر (ﻣﺜـﻼ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ) را ﺑه ﺸﻤﺎ واﮔﺬار ﻛﺮده ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﻮل در ارﺗـﺒـﺎط اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ” ﻣﺮد واﻗﻌـﻲ” ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
در این کتاب روش هایی را برای اینکه یاد بگیرید چطور اعتماد به نفس خود را افزایش دهید خواهید خواند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *