افراد موفق در هر سنی چه می کنند pdf

افراد موفق در هر سنی چه می کنند

اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ

معمولا ﺳــﻦ 20 ﺳــﺎﻟﮕﯽ و ﺷــﻮر ﻫﯿﺠــﺎن ﺟــﻮاﻧﯽ زﻣــﺎﻧﯽ ﺑــﺮای ﮐﺸــﻒ ﺧــﻮد و دﻧﯿــﺎی اﻃــﺮاف ﻣﺤﺴــﻮب ﻣــﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑـﻪ 30 ﺳـﺎﻟﮕﯽ رﯾﺴـﮏﭘـﺬﯾﺮی اﻓـﺮاد ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه‌ای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

افراد موفق در هر سنی چه می کنند

ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ 30 ﺗﺎ 40 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻠـﯽ از اﻓـﺮاد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻬﻤـﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﺳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و درﮔﯿﺮ رواﺑـﻂ ﻋـﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻓـﺮاد اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺳـﻨﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫـﺎ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و از ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﺎرﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﻈﯿـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده و تفریح ﺷﺨﺼـﯽ ﺟــﺎ ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨــﺪ و در اداﻣـﻪ زﻧــﺪﮔﯽ ﺧـﻮد ﺑــﺎ ﺣﺴـﺮت ﺑــﻪ آن روزﻫـﺎ ﻧﮕــﺎه ﻣـﯽﮐﻨﻨــﺪ. در اداﻣـﻪ با هشت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده‌اﻧﺪ.

ﻫﺪف ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه و ﺷـﺮوع ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ، اﻫـﺪاف ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺗﺮﺳـﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺳـﻌﯽ در ﭘﯿﮕﯿـﺮی آنﻫـﺎ دارد. ﺧﯿﻠـﯽ از اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﻧﯿـﺰ در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺧـﻮد ﻣﻮﻓـﻖ ﻣـﯽﺷــﻮﻧﺪ و در ﺳـﻦ سی ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑــﻪ ﮐـﺎر و ﺛــﺮوت ﺧـﻮﺑﯽ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﭘﯿــﺪا ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﻣــﺎ تلاشﻫــﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻫـﯿﭻ وﻗـﺖ ﺑـﺮای ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن ﻫـﺪف ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻧﺸـﻮﯾﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻫـﺪف ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ در دوری ﺑﺎﻃﻞ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺧﯿﻠـﯽ از اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺮای ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺑﭽـﻪدار ﺷـﺪن اﺻـﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی دﻗﯿﻘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪن ﻓﺮزﻧـﺪ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻮﻓـﻖﺗـﺮی داﺷـﺘﻨﺪ. اﻧﮕـﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *