بهبود-عملکرد-کارکنان

بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان

بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان

 

زمينه و هدف: مدير خواه برای سود يا بهره وری بيشتر سازمان تلاش کند يا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان،‌ بايد پيوسته مراقب انگيزش و شايستگی افراد و گروههای کاری باشد. به تعبيری نيمی از وظيفه مدير جستجوی هميشگی راههای افزايش سطح شايستگی کارکنان است. يکی از مسائل معمول درفراگرد مديريت اين است که بسياری از مديران در تعيين نقاط قوت کارکنان توانايی دارند ولی در کمک به علت يابی ضعفها به همان ميزان اثربخش نيستند. به عبارت ديگر،‌ بسياری از مديران در شناسايی مسأله قوی هستند ولی در تشخيص علت يا تحليل آن ضعيفند. مدل achieve مدلی است که توسط هرسی و بلانچارد ارايه شده و 7 عامل را بر عملکرد نيروی انسانی مؤثر دانسته است که به منظور کمک به مديران در تعيين علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آمدن استراتژيهای تغيير به منظور حل اين مشکلات طرح ريزی گرديده است.بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان
مواد و روشها: پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان از ديدگاه مديران بيمارستان های آموزشی شهر اصفهان صورت توصيفی -تحليلی ومقطعی انجام شده است جامعه مورد پژوهش کليه مديران (اداری -پرستاری و ارشد) بيمارستان بوده که به روش سر شماری صورت گرفته است. .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بر اساس مدلACHIEVE ميباشد . که اعتبار و روايی آن مورد تاييد قرار گرفته است .اين پرسشنامه به سبک ليکرت طراحی شده است که برای تجزيه و تحليل داده از آمار توصيفی و تحليلی استفاده شده است.بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان
يافته ها: نمره کل عامل توانايی برابر با 2/12+5/87 ، عامل شناخت برابر با 8/14+3/82 ، عامل حمايت برابر با 7/15+6/82 عامل انگيزش برابر با 4/15+4/81 ، عامل ارزيابی برابر با 6/15+2/77 ، عامل اعتبار برابر 3/17+7/82 ، و عامل محيط برابر با 8/12+2/85 .که کليه عوامل فوق الذکر در بهبود عملکرد موثر بو ده اند.بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان
نتيجه گيری: امروزه معضل اصلی سازمانهای بهداشتی و درمانی نداشتن کارايی و اثربخشی کافی است از طرفی محور اصلی افزايش کارايی و اثربخشی در هر سازمانی نيروی انسانی آن است در واقع بهبود عملکرد نيروی انسانی مهمترين قدم در راه اصلاح عملکرد هر سازمانی است.بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *