سمینار تجسم خلاق،مدیریت زمان،کاهش استرس از احمد حلت

تجسم خلاق

تجسم خلاق

سمینار تجسم خلاق،مدیریت زمان،کاهش استرس از احمد حلت

تجسم خلاق آگاهانه يعني اين فرايند كه : به جاي انديشه ها و تصاوير منفي يي كه ( بيماري زا ) هستند، براي ارتباط با جسم، تصاوير و انديشه هاي مثبت و سازنده بيافرينيم .

– مجموع سه ركن 1- آرزو 2- باور – 3- پذيرش را نيت مي خوانيم .

– زماني كه اجازه داديد فقط باشيد ودنيا نيز باشد و نكوشيد كه چيزي را عوض كنيد، ناگهان در مي يابيد كه شما خيلي هم عالي هستيد در واقع بهترين احساس به شما دست مي دهد . مي بينيد كه كه خود پيشاپيش سراسر زندگي خويش را آفريده ايد و همچنان هر تجربه اي را كه برايتان روي مي دهد مي آفرينيد.

– محدوديتهايي كه بر سر راه تندرستي و زيبايي و انرژي و سرزندگي و شادماني ما قرار مي گيرند، تنها موانعي خودساخته ، و مقاومت ما در برابر نيكويي و موهبتهاي زندگي ست كه پايه و اساس آن نيز جز ترس و ناداني نيست.

– تجسم خلاق تنها زماني به راستي موثر است كه در مسير والاترين هدفها و نيات ما وبراي عاليترين خير وصلاح همة موجودات به كار رود.

– بهترين وقت براي انجام تجسم خلاق، شب ، درست پيش از خوابيدن ، يا صبح به محض بيدار شدن است.

– چهار گام اساسي براي تجسم خلاق موثر : 1- هدف خود را تعيين كنيد 2- آرمان يا تصويري روشن بيافرينيد. 3- اغلب اوقات بر آن تمركز كنيد. 4- به آن انرژي مثبت بدهيد.

– اگر براي استراحت جسماني و آرام كردن تن خود دچار مشكل هستيد ، مي توانيد از تمرينات يوگا و تعاليم مراقبه سود بجوييد كه در اين مورد، مدد فراوان مي كند.

– صرفا داشتن آرمان و نگاه داشتنش در ذهن. يك انرژي است كه تصوير آن انديشه را به خود جذب مي كند و در عرصة مادي مي آفريند. اگر مدام به بيماري بينديشيد، سرانجام بيمار مي شويد اگر معتقد باشيد كه زيبا هستيد، زيبا مي شويد.

– اين جملات را براي خود مدام تكرار كنيد: تمامي عشقي را كه مي خواهم در دل خود مي يابم .

– من انساني گرانقدر و پرمهرم . به تنهايي كامل و تمام عيار . خدا روزي رسان شكست ناپذير و منشاء نامحدود برآوردن همة نيازهاي من است .

تجسم خلاق يکی از مهمترين ابزار ی است که برای ايجاد و حفظ تندرستی کامل در اختيار داريم.

يکی از اصول اساسی شفای جامع٫ اين است که : نمی توانيم سلامت جسمانی خود را از سلامت عاطفی وذهنی و معنوی خود جدا کنيم.همه ی سطوح هستی با يکديگر در ارتباطند و هر گونه بيماری در جسم؛ همواره باز تاب کشمکش٫فشار ٫اضطراب ٫ يا گونه ای ناهماهنگی در ساير وجوه هستی نيز هست. پس هر گاه دچار اختلالی جسمانی هستيم٫ بی ترديد بايد آن را پيامی برای ژرف نگری به احساسهای عاطفی و شهودی و انديشه ها و گرايشهای خود بدانيم و ببينيم که: برای باز گرداندن هماهنگی و توازن طبيعی به هستی خود چه می توانيم بکنيم. بايد با درون خود همنوا شويم و به اين فرايند دروني« گوش فرادهيم» ( Holistic Healing)

ميان تن و ذهن٫ ارتباطی مدام بر قرار است . جسم ٫عالم مادی را ادراک می کند و پيامهايی در باره ی آن به ذهن می فرستد. ذهن اين ادراکها را بر طبق تجربه ی فردی گذشته و نظام اعتقادی خود تعبير و تفسير می کند و به جسم فرمان می دهد تا آن گونه که ذهن مناسب می داند واکنش نشان دهد. اگر نظام اعتقادی ذهن ( در سطحی هشيار يا ناهشيار) چنين باشد که: در وضعيتی معين٫ بيمار شدن مناسب و چاره ناپذير است٫ همين علامت را به بدن مخابره می کند. بدن نيز مجبور است که٫ علائم و عوارض ناخوشی را از خود نشان دهد؛ يعنی در واقع مريض شود. پس کل اين فرايند به ژرفترين انديشه ها و عقايدی که در باره خود و زندگی و طبيعت بيماری و تندرستی داريم وابسته است.

تجسم خلاق به شيوه ی ارتباط ذهن با تن باز می گردد. تجسم خلاق يعنی فرايند ايجاد -خود آگاه يا ناخود آگاه – تصاوير و انديشه ها در ذهن ؛ و سپس ارسال آنها به صورت علائم يا فرمانها به بدن.

تجسم خلاق آگا هانه يعنی اين فرايند که : به جای انديشه ها و تصاوير منفی يی که « بيماری زا» هستند٫ برای ارتباط با جسم ٫ تصاوير و انديشه های مثبت و سازنده بيافرينيم.

علت بيماری مردم اين است که در ژرفترين سطوح درون خود معتقد ند که « بيماری ٫ پاسخی مناسب يا اجتناب ناپذير نسبت به وضعيت يا موقعيتی است؛ زيرا يا به نحوی بر ايشان حلال مساله ای است يا آنها را به چيزی که می خواهند می رساند٫و يا آن را راه حل عاجزانه ی يک کشمکش درونی حل نشده و تحمل ناپذير می دانند.

بعضاْ بيماری زاييده ی مفاهيم و باور های ذهنی خود ما و کوششی است تا برای مشکلی که ناشی از درون خود ما ست٫راه حلی پيدا کنيم٫ می توانيم راه حلهای سازنده تری برای مشکلات خود بيابيم؛ و مرض را يکسره نابود کنيم.

برای آفرينش مثبت ترين و قدرتمند ترين و سالمترين و شفابخش ترين هشياری ٫بايد از اين نگرش بر خوردار بود که:

همه ی ما ذاتاْ موجوداتی عالی و معنوی ٫و تجلی بی همتای ذهن کيهانی يا آگاهی الهی هستيم که در درون خود ماست.

از اين رو٫ حق طبيعی حيات ماست که در سراسر عمر ٫ صاحب سلامت تابناک و زيبايی درخشان انرژی نامحدود و سرزندگی و طراوت جوانی و شادمانی باشيم.

محدوديتهای که بر سر راه تندرستی و زيبايی و انرژی و سر زندگی و شادمانی ما قرار می گيرند٫ موانعی خود ساخته و مقاومت ما در برابر نيکويی و موهبتهای زندگی ست که پايه و اساس آن نيز جز ترس و نادانی نيست.

بدن ما صرفاْ تجلی مادی آگاهی ماست. مفهايم و آرمانهای که در باره ی خود داريم؛ تندرستی و زيبای يا بيماری و زشتی ما را تعين می کند. هنگامی که عميقاْ مفا هيم و آرمانهای خود را عوض کنيم٫وضع جسمانی و شکل ظاهری ما نيز طبيعتاْ عوض می شود. تن همواره در حال دگرگونی است٫هر لحظه در حال تجديد حيات و تجديد قوای خود؛ و برای اين کار ٫به جز هدايت و فرمان ذهن٫ الگو يا انگاره ی ديگری در اختيار ندارد.

هر چه هشياری خود را بيشتر به هستی والای معنوی خود نزديک و متحد کنيم٫جسم ما نيز بيشتر کمال فردی ما را متجلی خواهد ساخت.

شفا همواره از درون خود ما می آيد٫

در بسياری از موارد٫ تجسم خلاق ٫ به خودی خود ٫ درمانی کامل و موثر است. در بعضی از موارد٫ به علت نظام اعتقادی خود شخص ٫ مثلاْ: اگر رها کردن اين اعتقاد دشوار باشد به چيزی برون از خود نياز نداريم٫ استفاده از ساير شکلها ی درمان ضرورت می يابد.مادامی که به هر شکلی از درمان٫اعتمادی درونی داريد. حتماْ آن را به کار ببريد! زيرا اگر بخواهيد و به آن معتقد باشيد٫ برايتان موثر واقع خواهد شد. علی رغم هر گونه درمان که به آن سرگرم باشيد- از طب رايج و متداول و جراحی گرفته تا درمانهای جامعتری مانند: طب سوزنی و يوگا و ماساژ و پرهيز غذايی و غيره- تجسم خلاق همواره مکملی سودمند است که می توانيد همراه با هر درمان ديگر به کار ببريد. استفاده ی آگاهانه از تجسم خلاق ٫ به طرزی حيرت انگيز بر سرعت و نرمش و همواری فرايند شفا خواهد افزود.

به کار بردن تجسم خلاق

سوال کنيد ٫ که به شما پاسخ داده خواهد شد؛

بطلبيد٫ که خواهيد يافت؛

بکوبيد ٫ که برای شما باز کرده خواهد شد؛

زيرا هر که سوال کند يابد

و کسی که بطلبد دريافت کند

و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد.

تجسم خلاق را جزء از زندگی خود بسازيد

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *