توصیه های الهام بخش برای کارآفرینان pdf

توصیه های الهام بخش برای کارآفرینان

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اداره‌ی ﯾـﮏ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر و ﻧﺤــﻮه‌ی ﭘــﺮورش آن‌ها ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﻧــﺪ، اﻣــﺎ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒــﻊ ﺑــﺮای ﯾــﺎدﮔﯿﺮی، رﻓﺘــﺎر ﺣﺮﻓــﻪایﻫــﺎی ﺣــﻮزهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﯿﻄﻪی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده‌اﻧﺪ.

توصیه های الهام بخش برای کارآفرینان

ریسک‌پذیری از جراحان:

ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﯾﺴﮏﻫـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﻮزه‌ی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﺑـﺎ آن‌ها ﺳـﺮ و ﮐـﺎر دارد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺎی ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤــﺎر، و در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻮاﻗــﻊ ﺣﺘــﯽ ﻣــﺮگ و زﻧــﺪﮔﯽ او در ﻣﯿــﺎن اﺳــﺖ. ﺟﺮاﺣــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ از ﭘــﺲ اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از آﻧﺠــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﮐــﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣــﺎً ﺑــﺎ ﺧﻄــﺮ ﮐــﺮدن ﺳــﺮ و ﮐــﺎر دارد، رﯾﺴــﮏﭘــﺬﯾﺮی ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬــﺎرتﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺟﺮاﺣـﺎن ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ. ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻃـﻮری آﻣـﻮزش دﯾـﺪه‌اﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎ را ﭘـﺬﯾﺮا ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ درﺑـﺎره‌ی ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣﺴـﺎس ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎران ﺧـﻮد ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﻣﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشیم.

ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﻨﮕﺪل ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ﺑـﺮای ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺎ ﭼﻨـﮓ و دندان ﭘـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺪان میﮔﺬارﻧﺪ.

و اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی دﯾﮕﺮ:

رﯾﺴــﮏ ﺑﮑﻨﯿــﺪ، اﻣــﺎ رﯾﺴــﮏﻫــﺎی ﺳــﻨﺠﯿﺪه. ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ اﻧــﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺑــﺪون در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴــﺎب و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

در ﻣـﻮرد ﮐـﺎری ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ ﺑــﺎ ﮐﺴـﯽ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮات او در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮔــﻮش دهید.

از رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ نترسید.

استقامت:

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺮد و ﺑﺎﺧـﺖ. ﻫـﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﺧـﺖ را دوﺳـﺖ ﻧـﺪارد اﻣـﺎ ﻫـﯿﭻ راه ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از آن وﺟــﻮد ﻧــﺪارد. ﺣﺘــﯽ ﻧــﺎمﻫــﺎی ﺑﺰرﮔــﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎرك زاﮐﺮﺑــﺮگ، وﯾــﻨﺲ ﻣــﮏ ﻣــﺎﻫﻮن و ﻟــﻨﺲ آرﻣﺴــﺘﺮاﻧﮓ ﻧﯿــﺰ طعم شکست را چشیده‌اند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *