خداحافظی با افسردگی – معصومه تیموری pdf

خداحافظی با افسردگی – معصومه تیموری

خداحافظی با افسردگی

“ســرطان خامــوش” یــا بــه نوعــی همان “افســردگی یــا ســرماخوردگی روانی” یکــی از شــایع تریــن بیمــاری هــای روان پزشــکی اســت. خانــواده و دوســتان بــه افســردگی خــود بیمــار واکنــش هــای متفاوتــی نشــان مــی دهنــد، مســلم اســت کــه همــه دلســوزانه مــی خواهنــد بــه بهبــودی فــرد افســرده کمــک کننــد ولــی متاســفانه در بســیاری از مــوارد بــه علــت عــدم آگاهــی کافــی، کمــک هــای دلســوزانهآن هــا بــه تشــدید بیمــاری دامــن مــی زنــد. برخــی از اطرافیــان بــا ســرزنش یــا نصیحــت هــای مختلــف از قبیــل: بــه خــودت بیــا، تــو بایــد قــوی باشــی، مشــکل نــداری، بــه خــودت تلقیــن نکــن، دارو لازم نــداری، از ایــن حــالات و کســلی هــات خســته شــدیم ســعی در ایجــاد انگیــزه و حرکــت در فــرد بیمــار دارنــد.

اگر چــه غمگینــی یکــی از خصوصیــات و نشــانه هــای اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری از مــوارد افســردگی نیســت. بــه ناراحتــی هــای عاطفــی کــه بــه دنبــال موقعیــت هــای ناگــوار زندگــی بــروز مــی کنــد مثــل :در پــی از دســت دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوســت، حــزن و انــدوه مــی گوینــد. در ایــن مواقــع غمگینــی نــه تنهــا یــک بیمــاری نیســت بلکــه یــک واکنــش طبیعــی در برابــر موقعیــت و شــرایط نامطلــوب اســت و اگــر در شــخصی ایــن حالــت نباشــد غیــر طبیعــی اســت. در زمــان غــم و انــدوه فــرد مســئولیت هــا و نیازهــای روزمــره را خــود انجام می دهــد و از زندگــی اش بــه نســبت لــذت مــی بــرد و بیــش از دو هفتــه طــول نمیکشــد در غــم و انــدوه معمولــی هنــوز زندگــی معنــی دار اســت. در زمــان غمگینــی هنــوز تــلاش، لــذت، فعالیــت و امیــد بــه زندگــی وجــود دارد.

بیــن افســردگی و غمگینــی فــرق بزرگــی وجــود دارد و متاســفانه در بســیاری از مــوارد، مــا غمگینــی زودگــذر را بــر روی خودمــان برچســب افســردگی مــی زنیــم…

ادامه مطلب در فایل زیر:

خداحافظی با افسردگی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حدیث
4 سال قبل

ممنون از سایت خوبتون

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه