دانلود کتاب راهکارهای مدیریت استرس pdf

دانلود کتاب راهکارهای مدیریت استرس

دانلود کتاب راهکارهای مدیریت استرس

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد مشورت ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽتواﻧﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ” ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ”ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد راز و ﻧﯿﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ او واﮔﺬارﯾﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮد اﻣﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی آرام و مومن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

نفس ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻫﻮا را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺷﻤﺎ را ﻣﻮﻗﺘﺎً آرام ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮء تفاهم و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ورزش ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ. ورزش ﯾﮏ اﺛﺮ آرام ﮐﻨﻨﺪه دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ورزش ﻫﻮازی (آﯾﺮوﺑﯿﮏ) ﺑﻪ ﻣﺪت 20 دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺒﺐ آزاد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺪورﻓﯿﻦ از ﻣﻐﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ورزشﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻮازی ﮐﺸﺸﯽ ﻧﯿﺰ آراﻣﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ، زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﺣﺎﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ورزش‌ها ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ: راه رﻓﺘﻦ، ﺷﻨﺎ، دوی آﻫﺴﺘﻪ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، ﻧﺮﻣﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون

از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮب و ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

همراه با خانواده ﺧﻮد ﻏﺬا را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

مصرف ﻗﻨﺪ، ﻧﻤﮏ و ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ و ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

برای دانلود رایگان کتاب الکترونیک راهکارهای مدیریت استرس بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *