دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار pdf

دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده، و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ، راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد.

اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺧﯽ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار

  • اعتماد به نفس

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان آن‌هاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آن‌ها از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ. آن‌ها ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

  • خوش‌بینی

رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ اوﺿﺎع ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﯿﺪواری ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آن‌ها ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﯿﻢ و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • قاطعیت

رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﻬﻢ و دﺷﻮار اِﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﻐﻠﺸﺎن اﺳﺖ. آن‌ها ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در دام دادهﻫﺎی زﯾﺎد و دروﻧﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ.

  • همدلی

رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آن‌ها در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آن‌ها ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اداﻣﻪی ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *