دانلود کتاب همه چیز درمورد بیت کوین

دانلود کتاب همه چیز درمورد بیت کوین

بیت کوین چیست؟

شبکه‌ای است که تحت کنترل هیچ‌کس نیست.

یک شکل جدید از پول دیجیتال است با یک تفاوت بزرگ با سایر پول‌ها؛

هیچ کس آن را کنترل نمی‌کند.

پول‌های معمولی به وسیله بانک‌های مرکزی ایجاد می‌شوند؛

در واقع بانک‌های مرکزی تصمیم می‌گیرند این پول‌ها وجود داشته باشند تا به وسیله‌ آن از دولت اوراق قرضه خریداری کنند.

بانک‌ها و شبکه پرداخت آن را به دقت کنترل می‌کنند تا بتوانند از امتیاز آن بهره‌مند شوند.

آن‌ها دروازه‌های سیستم مالی هستند. این ارز رمزپایه این رویه را تغییر داده است.

 بیت کوین

Bitcoin یک شبکه پرداخت غیر متمرکز است؛

یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی فرایند تولید و تغییر قیمت آن هیچ کنترلی ندارند

. به جای آن، هرکسی روی شبکه کنترل پول خود را بر عهده دارد

و هرکسی می‌تواند با دانلود نرم افزار رایگان Bitcoin و اجرای آن روی کامپیوتر شخصی‌اش، روی سیستم مالی Bitcoin تاثیرگذار باشد.

همچنین بیت کوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری می‌شود.

کسی آن را کنترل نمی‌کند، چاپ نمی‌شود

و به وسیله نرم‌افزاهای رایانه‌ای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید می‌شود.

این ارز دیجیتال اولین نمونه، از ارزهایی است که با نام ارزهای رمز پایه شناخته می‌شوند.

بیت کوین یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه (پول بی پشتوانه) یا پول حکومتی است.

نوآوری بودن به این معناست که سازندگان آن توانسته اند

آن را در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند.

بیت کوین امکان پرداخت های بسیار کم هزینه را فراهم میکند.

شبکه بیت کوین سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد

و توسط هیچ سازمان، موسسه یا نهاد دولتی اداره نمی شود.

همه چیز درمورد بیت کوین

بخشی از کتاب همه چیز درمورد بیت کوین:

پــول یکــی از اساســی ترين عوامــل در اقتصــاد يــک جامعــه اســت

کــه ً ميـزان حجـم آن آثـار کاملـاً بـارزی در اقتصـاد داشـته

و بـر توليـد، نـرخ تـورم و بيـکاری تاثيرگـذار اسـت.

در تمدنهـای اوليـه بشـری بـرای رفـع نيازهـای خـود از تبـادلات کالا بـه کالا اسـتفاده میکردنـد.

هـزاران سـال پـس از آن مـردم فلـزات طـلا و نقـره را بـه عنوان پـول در تبـادلات خود بـه کار گرفتنـد

و سـپس در قـرن گذشـته ارزهـای مختلفـی بـا پشـتوانه طلـا و نقـره پديـد آمدنـد.

در سـالهای پايانـی قـرن بيسـتم بانـکداری آنلايـن بـا تکيـه بـر ظهـور اينترنـت رواج يافـت

و امـروز در پايـان ايـن مسـير بـا بيت کويـن روبـرو هسـتيم:

اوليـن پـول ديجيتـال غيرمتمرکـز کــه به منظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي مـردم در مـدت طولانـی ايجـاد شـده اسـت.

تفـاوت اصلـی بيت کويـن بـا ارزهـای سـنتی هميـن نامتمرکـز بـودن آن اســت.

بيت کويــن روی يــک پايــگاه داده غيرمتمرکــز به نــام بلاک چيــن فعاليــت میکنــد.

در ايــن فنــاوری داده هــا بيــن ميليونهــا کامپيوتــر توزيـع شـده و هيـج کـس قـادر بـه کنتـرل آنهـا نيسـت

مگـر اينکـه مالـک بيـش از پنجـاه و يـک درصـد از کل کامپيوترهـای شـبکه باشـد!

پيدايـش بيت کويـن بـه سـال 2008 ميلـادی برمیگـردد

يعنـی زمانـی کــه فــردی (يــا گروهــی) بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاماتــو مقالــه ای تحــت عنــوان ” بيت کويــن: يــک سيســتم پــول الکترونيکــی همتــا بــه همتـا ” منتشـر نمـود.

ايـن شـبکه همتـا بـه همتـا بـه کاربـران امـکان میدهـد بـدون هيـچ واسـطه ای و بـدون حضـور يـک سيسـتم مرکـزی (بانـک) نسـبت بـه انتقـال پـول بـه يکديگـر اقـدام نماينـد.

بيت کويــن امــکان پرداختهــای بســيار کم هزينــه را فراهــم میکنــد.

ايـن شـبکه سيسـتم کنترل کننـده متمرکـز نـدارد و توسـط هيـچ ارگان يــا نهــاد دولتــی اداره نمیشــود.

انتقــال پــول از يــک نقطــه بــه نقطــه ديگــر در تمــام شــبکه اطلاع رســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه خواهنـد شـد.

همه چیز درمورد بیت کوین

همه چیز درمورد بیت کوین

خالــق اصلــی بيــت کويــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســايت com.metzdowd مدتــی بــا تيــم توســعه دهنده بيت کويــن همــکاری کـرد

و سـپس به طـور ناگهانـی در سـال 2011 از نظرهـا پنهـان شـد

و هرگـز ديگـر پيامـی ارسـال نکـرد. تـا بـه امـروز نيز هيـچ کـس از ماهيت واقعـی او خبـر نـدارد.

تنهـا نکتـه ای کـه در مـورد فـرد يـا افـرادی کـه بـا نـام ساتوشـی ناکاموتـو مقالـه بيت کويـن را منتشـر کردنـد

و اسـاس و بنيـان ايـن پـول رمزنـگاری شـده را شـکل داده انـد

میدانيـم ايـن اسـت کـه او مالـک يـک ميليـون از کل بيسـت ويک ميليـون بيت کويـن قابـل اسـتخراج در شـبکه اسـت.

حتـی او نيـز هيـچ گونـه کنترلـی بـر ايـن پول مجـازی نـدارد.

کتـاب پيـش رو نگاهـی اسـت اجمالـی بـر چگونگـی پيدايـش، تاريخچـه و مجموعـه مقالاتـی بـه منظـور آشـنايی هـر چـه بيشـتر بـا بيت کويـن و بلاک چيــن. بخشهایـی از ایـن کتـاب، مقالاتـی اسـت کـه در پرونـده ویـژه ماهنامـه شـبکه بـا نـام بیت کویـن منتشـر شـده بـود

و تعـدادی از مقـالات نیـز بعـد در ایـن مجلـه یـا سـایت آن منتشـر شـده و بعضـی نیـز اولیـن بـار اسـت کــه منتشـر میشـوند.

منبع:

http://www.rozbook.com

کتاب  همه چیز درمورد بیت کوین را از لینک زیردانلود نمایید.

 

بیت کوین
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه