روش های کنترل اضطراب pdf

روش های کنترل اضطراب

روش های کنترل اضطراب

ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ است. اﺿﻄـﺮاب، ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ ﺑﺸـﺮ اﻣﺮوزی و ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. اﺿﻄـﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺘـﯽ وﺟﻮد آن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ. اﻧﺴـﺎن ﺑﺪون اﺿﻄـﺮاب، اﻧـﺴﺎن ﺑﯽ ﺧﯿـﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد. اﺿﻄﺮاب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧـﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ دﺷـﻮاری ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد و در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ. اﺿـﻄﺮاب زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤـﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷﻮد ودر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد. راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭼﯿﺴﺖ؟ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

در ﻫﺮ آدﻣﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاب زا ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب دو ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد، در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد(ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪار)، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاب زا را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. در ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار، ﺧﻮد ﻫﯿﺠﺎن در ﻣﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﺎی درﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﺪ. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪار ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﮐﺪام ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را دارﯾﺪ؟ روی ﺳﺨﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿـﺠﺎن ﻣﺪارﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اوﻻ ﺧـﻮدﺗﺎن را ﺑﻬـﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ آﻣﺎدﮔـﯽﻫﺎی ﺧﻮد راﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.اﻓﺮاد ﻫﯿـﺠﺎن ﻣﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ازﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﮕـﺮاﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ وﺧﻮداﯾﻦ ﻓﮑﺮ، اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ادامه مطلب در فایل زیر:

روش های کنترل اضطراب
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه