شیوه سخنرانی موثر – ایرج هاشمی pdf

شیوه سخنرانی موثر – ایرج هاشمی

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ یا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت احساس می کنید ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺻﺤﺒﺖ کنید. اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوهتان، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن، و ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. اﻋﺘﺮاف ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ این ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ: ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد سخنرانی ﻛﻨﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺖ وپایم را ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و دﭼﺎر ﺗﺮس ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ ﻗﺎدر نیستم درﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ، درﺳﺖ ﺣﻮاﺳﻢ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻢ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورم ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ. ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﺟﻤﻊ اﻳﺴﺘﺎده ام، ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ. ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﻜﺎرم ﻧﻈﻢ منطقی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و می خواهم ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻢ را ﺧﻴﻠﻲ روﺷﻦ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد را ﻛﺎﻣﻼ متقاعد کند، بیان کنم.

شیوه سخنرانی موثر - ایرج هاشمی

خوب صحبت کردن ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اعتماد به نفس، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ، ﺳﺎده و قابل ﻓﻬﻢ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺟﺮأت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ در ﺣﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﺪه، ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ دﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﻌﺪود داده ﻧﺸﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزي ﺗﻨﻴﺲ اکتسابی اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد نهفته ﺧﻮد را ﭘﺮورش دهد ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮق اﻳﻦ ﻛﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻳﺴﺘﺎده در ﺟﻠﻮي ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻨﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻴﻮه ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن آن را آﻣﻮﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .

آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ را در ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺿﻌﻔﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﺸﻒ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ اﻳﻦﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه و ﺣﺎوی مطالبی برای افزایش هنر فن بیان شما می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *