عشق برای عشق – مهدی امین جعفری pdf

عشق برای عشق – مهدی امین جعفری

ﻋﺸﻖ و ﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن دارد . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻻت و ﺧﻠﻖ وﺧﻮي اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻗـﺖ و زودﮔﺬر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮ داﺋﻤﯽ ﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺸﻖ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﺸﻖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺮﻓـﺎن و ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ اﺳـﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ اﻓـﺮاد در ﺗﺤـﺼﯿﻼت و ﺣﺮﻓـﻪ و … می شود، وﺟـﻮد ﭘـﺸﺘﮑﺎر و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﮥ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧ ﺎص ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دهد. ﺳﻮﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ از ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﻨ ﺎﺧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. زﯾﺮا ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻓﺮد ﭼﯿﺰي و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ آن ﮔﺮدد . ﻓﺮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ آن ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮاي خود ﻋﺎﺷـﻖ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.

عشق برای عشق - مهدی امین جعفری

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎي بلند ﻣﺪت دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻓـﺮد ﻋﺎﺷـﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ از ﻋﺸﻖ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺸﻮق ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رسد. ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن وي ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ درﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮕﯿـﺮد. ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻫﻨـﺮ اﻧـﺴﺎن درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن قبلو واﻗﻌﯿﺎت ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .

در کتاب پیش رو دیگر ویژگی های عشق و عقاید مختلف در مورد عشق را مطالعه خواهید نمود.

عشق برای عشق - مهدی امین جعفری
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه