مدیریت خشم از دﻛﺘﺮ ام.راﻳﻠﻲ و همکاران pdf

مدیریت خشم از دﻛﺘﺮ ام.راﻳﻠﻲ و همکاران

مدیریت خشم یکی از مباحثی است که مدت‌هاست در حوزه روانشناسی مطرح شده است.

کارشناسان در این حیطه تلاش می‌کنند در این حوزه به کسانی که نیازمند کمک هستند، اطلاعاتی کافی درباره هیجان خشم، مهار آن و خطراتی که سلامتی روحی و روانی آنها را تهدید می‌کند، ارائه کنند. هدف مدیریت کردن خشم فراگیری کنترل خشم و مهارت حفظ آرامش و خونسردی است.

همچنین از مدیریت کردن خشم با عنوان جایگزین‌سازی موفق خشم نیز یاد شده است.

به بیان ساده هدف مدیریت کردن خشم کاهش احساس عصبانیت و برانگیختگی فیزیولوژیکی است که خشم باعث می‌شود. شما نه می‌توانید از افراد یا چیزهایی که شما را خشمگین می‌کنند خلاص شوید یا از آنها اجتناب کنید و نه می‌توانید آنها را تغییر بدهید، اما می‌توانید یاد بگیرید واکنش‌هایتان نسبت به خشم را کنترل کنید.

مدیریت خشم

خشم چیست؟

خشم احساسی طبیعی در انسان است که همه افراد آن را به نوعی تجربه می‌کنند.

خشم غالباً نتیجه ناکامی، یا احساس ممانعت و انسداد از دستیابی به چیزی است که حس می‌کنیم مهم است.

همچنین خشم می‌تواند پاسخی تدافعی به ترس یا حس آسیب‌پذیری یا بی‌قدرتی بنیانی باشد. بطور کلی می‌توان گفت هر وضعیتی که ما را ناکام کند، باعث ایجاد احساس خشم می‌شود. (ناکامی یعنی نرسیدن به خواسته‌های فردی).

خشم ابزار دفاعی درمقابل مانع است و زمانی رخ می‌دهد که به چیزی که می‌خواهیم نمی‌رسیم یا مورد حمله واقع می‌شویم یا احساس می‌کنیم تحقیر شده‌ایم.

در خشم حسی از برحق‌بودن یا همان حق به جانب بودن است. بدین معنی که فکر می‌کنیم حقوق فردی یا اجتماعی ما پایمال شده یا دیگران با ما غیرمنصفانه رفتار کرده‌اند.

عصبانیت غالباً هنگام مواجهه با تعارض‌ها بروز می‌کند.

خشم ممکن است فقط بدلیل ذهنیت یا افکار ما بروز کند. به این معنی که ممکن است واقعاً رویداد خشمگین‌کننده‌ای اتفاق نیفتاده باشد بلکه صرفاً تفسیر ما از اوضاع به‌گونه‌ای باشد که باعث ایجاد عصبانیت شود.

مدیریت خشم

چرا باید خشم خود را مدیریت کنیم؟

درصورتی‌که خشم به‌طور صحیح مدیریت شود:

  • به ما انرژی می‌دهد تا در جهت رسیدن به اهدافمان فعالیت کنیم یا به مسائل و مشکلات رسیدگی نماییم.
  • خشم درصورتی‌که متعادل باشد، به کنترل اوضاع کمک می‌کند.
  • به ما شجاعت می‌بخشد تا با قاطعیت خواسته‌های خود را ابراز و دیگران را با دیدگاههای خویش آشنا کنیم.

درصورتی‌که خشم به شیوه‌ای غلط ابراز شود یعنی سبب واکنش‌های غضب‌آلود و پرخاشگرانه گردد، نه تنها مشکلات حل‌نشده باقی می‌ماند بلکه بیشتر می‌شود که مهمترین اثر منفی آن اختلال در ارتباط با دیگران است. خشم زمانی مشکل‌ساز است که به خودتان یا اطرافیانتان آسیب بزنید.

مدیریت خشم به معنی پنهان‌کردن عصبانیت در درون فرد یا سرکوب‌کردن آن نیست.

اگر فرد به نحو مناسبی با آن مواجه شود، حتی می‌تواند باعث ارتقاء سلامتی و حس خوب در فرد شود.

 بخش‌هایی از کتاب مدیریت خشم 

دﻛﺘﺮ ام.رایلی، دﻛﺘﺮ ﻣﺎﻳﻜﻞ اس.ﺷﺎﻳﺮ ﺷﺎپ، دﻛﺘﺮ ﺗﻴﻤﻮتی سی.دورازو، دﻛﺘﺮ ﺗﻮری ای.ﻛﻤﭙﻞ در کتاب کار مدیریت خشم بیان می‌کنند که:

اﺑﺮاز ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﺸﻢ دارای تلافی ظاهری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(از ﻗﺒﻴﻞ اﺣـﺴﺎس رﻫـﺎ ﺷﺪن از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن، اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ).

در ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت اﻳﻦ تلافیﻫﺎ ﺑﻪ پیامدهای منفی منتهیﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. به همین دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ آن “تلافی ظاهری” میﮔﻮﻳﻨﺪ.

پیامدهای منفی در ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﭽﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺪﺳﺖ می‌آﻳﺪ، ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد، ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

مدیریت خشم

اﻓﺴﺎﻧﻪ هایي در ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ

  • اﻓﺴﺎﻧﻪ اول ( ﺧﺸﻢ ﻣﻮروﺛﻲ) اﺳﺖ.

ﻳﻚ ﻣﻮرد بدفهمی ﻳﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﺧـﺸﻢ و ﻃﺮﻳﻘﻪای ﻛﻪ اﻓﺮاد آن را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﻨﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ارثی اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ. به هر ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارکی ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣـﺸﺨﺺ می‌کند ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺳـﺮی روﺷـﻬﺎی وﻳـﮋه اﺑـﺮاز ﺧـﺸﻢ به دﻧﻴﺎ نمی‌آﻳﻨـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ میﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ رﻓﺘﺎری اﻛﺘﺴﺎبی اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻼح ﺷﻴﻮه اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦﻧﻴﺴﺖ.

  • افسانه دوم(ﺧﺸﻢ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ي می رﺳـﺪ).

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﻫـﺮ روی ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ راه ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﺟﺴﻮراﻧﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟـﻮد دارﻧﺪ.

ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت های دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺧﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ” ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ” منفی و ﺳـﺘﻴﺰه ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ، ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶﻛﺸﻴﺪن ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و  به‌کارﮔﻴﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روش ها و اﺳـﺘﺮاﺗﮋی‌ﻫـﺎی رﻓﺘﺎرﻳﺴﺖ.

این مهارت ها و ادامه مطلب در فایل زیر قابل دسترسی می باشد.

 

اکیداً توصیه می شود برای دانلود فایلها از نرم افزارهای مدیریت دانلود استفاده کنید.

در غیر اینصورت امکان دانلود نشدن کامل فایل ها وجود دارد.

دانلود Internet Download Manager نسخه ویندوز

دانلود Internet Download Manager نسخه اندروید

برای خارج کردن بسته دانلودی از حالت فشرده احتمالاً به برنامه های زیر نیاز دارید:

دانلود WINRAR نسخه ویندوز

دانلود WINRAR نسخه اندروید

کتاب مدیریت خشم را از لینک زیر دانلود نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *