چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم – دبرا اي بنتون

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم – دبرا ای بنتون

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم کتابی از دبرا ای بنتون شامل 2 بخش و 13 فصل می باشد.

بخش اول:

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻥ ﺑـﻪ ﻗﻠـﻪ ﻳـﻚ ﻛـﻮﻩ ﺑﻠﻨـﺪ ﻭﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ به ﻗﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻨـﻮﺩﺭﻱ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴـﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋـﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻴـﺪ . ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ . ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻧﻴـﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑـﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺁﻭﺭﺗﺮﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺨتلف ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ” ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ ” ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

فصل 1: ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑـﻮﺩ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ با یکی از آن هاکارکنید یاﺧﻮﺩتان یکی از آنها ﺷﻮﻳﺪ، ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﻜﺮ کنید.

فصل 2: 22ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫـﻢ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴـﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ها ﺷﻮﻳﺪ.

فصل 3 ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ1تا8:  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ نفس، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻃﺮﺯ برخورد, ﭘﺎﻓﺸﺎﺭی درکار ، ﻣﺪﺍﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ، ﺻـﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯﮔﻔﺘﺎﺭ،  ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﻈﺎﺭ
فصل 4: ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ9تا 13:سبک شناسی، ﺷﻬﺎﻣﺖ، شوخﻃﺒﻌﻲ،  ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ جزئی ﻧﮕﺮﻱ.
فصل 5 ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ 22-14: ﻣﻴﻞ ﺑﻪرهبری ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﮕﻴـﺪﻥ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺍﻓـﺮﺍﺩ، ﺻـﺮﺍﺣﺖ، ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻲ، ﻛﻨﺠﻜـﺎﻭﻱ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﻳﻲ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻲ.
فصل6: ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﻴﻞ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﺎن باشید.

فصل 7: ﻫﺸﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻫﺎﻱ ﺑﺪ ﺁﻧـﺎﻥ ﭘﺮﻫﻴـﺰ ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﻮد.

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

ﺑﺨﺶ ﺩﻭم کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

ﺍﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑ ﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺭﻳﺎﺳﺖ ـ ﺣﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ـ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ . ﻣﺎﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑـﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﻴـﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘـﺎﻡ ﭼـﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﻫﻴﺪ، ﻣﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴـﺪ ﻛـﺮﺩ، ﭼـﻪ ﻛﺴﻲ ﺭﻳﻴﺲ ﺑﻮﺩ، ﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﺮﻭﺩ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ :

فصل 8: ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ، ﺷﺒﻜﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺨﺼﻲ

فصل 9: ﺷﮕﻔﺘﻲ هایی که با آنها روبه رو خواهید شد، ﻭ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ صحنه

فصل 10: ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، اتخاذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ، اجرای ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

فصل 11: ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ.

فصل 12: ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍی کارشان ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ می ﺩﺍﺭﻧﺪ.

فصل 13:ﻛﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪ ﺍﻱ ﺻﻌﻮﺩﺷـﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴـﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩـ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ قله ها ﺻﻌﻮﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ دارند .

مديران عالی سازمان ها حوزه مديريتی خويش را چگونه اداره می كنند؟ شما با دانستن اين راز قادر خواهيد بود قبل از آنكه به طور مستقيم با يكی از آنها كار كنيد، يا خودتان يكی از آنها شويد، ياد بگيريد مانند آنان فكر كنيد.بعد از آن از اخراج شدن جلوگيری خواهيد كرد. ترقی خواهيد كرد. از كيفيت زندگی شغلی ای كه خواهان و سزاوارآن هستيد لذت خواهيد برد.

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

٢٢ ويژگی مهم رؤسای موفق در کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم

نخستين ويژگی اعتماد به نفس: یک ويژگی لازم برای يك مديرداشتن اعتماد به نفس است. اين طرز فكر، هم بايد در درون و انديشه وی وجود داشته باشد و هم در بيرون و درانظار متجلی شود.
دومين ويژگی كنترل طرز برخورد: طرز برخورد در وجنات ظاهری، آهنگ صدا، حالت بدن، دست دادن، دست نوشته، پيام تلفنی، تصميم گيری،تفويض اختيار، مديريت، رهبری و ديگر مشخصات شخص ظاهر می شود و انتقال می يابد.
سومين ويژگی پافشاری: اگر يك خصيصه وجود داشته باشد كه تقريباً صد درصد مديران عالی از آن برخوردار باشند.
چهارمين ويژگی مداومت در بهبود وضعيت: بهبود مستمر يعنی آموختن . آموختن با توليد شروع می شود و با مرگ پايان می گيرد.
رؤسای كارآمد همواره می كوشند بهتر شوند.
پنجمين ويژگی صداقت و پايبندی به اصول اخلاقي
• عمدا كسی را اغوا نكنيد يا تصوير غلط به دست وی ندهيد.
• از گفتن حقيقت خودداری نكنيد.
• خلف وعده نكنيد يا (برغم اينكه از نظر بسياري رهبران سياسی عدول از گفته ها ناهنجار نيست ) از گفته هايتان عدول نكنيد.
• آمرانه رفتار نكنيد و اين عمل خود را توجيه ننماييد.
• با خودتان صادق باشيد هم در باطن و هم در ظاهر
• يادتان باشد عدم اعتماد شما نسبت به ديگران اغلب توجيه كننده عدم اعتماد آنان به شماست.
• سوء تفاهم را درك كنيد. و ……
ششمين ويژگی اول انديشه وانگهی گفتار:…………

 

اکیداً توصیه می شود برای دانلود فایلها از نرم افزارهای مدیریت دانلود استفاده کنید.

در غیر اینصورت امکان دانلود نشدن کامل فایل ها وجود دارد.

دانلود Internet Download Manager نسخه ویندوز

دانلود Internet Download Manager نسخه اندروید

برای خارج کردن بسته دانلودی از حالت فشرده احتمالاً به برنامه های زیر نیاز دارید:

دانلود WINRAR نسخه ویندوز

دانلود WINRAR نسخه اندروید

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *