ازدواج

کتاب رایگان از فلسفه و اهداف ازدواج بیشتر بدانید – محمود یزدانی pdf

از فلسفه و اهداف ازدواج بیشتر بدانید - محمود یزدانی

دانلود رایگان کتاب از فلسفه و اهداف ازدواج بیشتر بدانید محمود یزدانی

چرا باید ازدواج کرد؟ هدف از ازدواج چیست ؟ چرا پیامبر ازدواج را کامل کننده دین نامیده اند ؟ به طور کلی فلسفه و اهداف ازدواج چیست؟ این ها پرسش هایی هستند که در این کتاب پاسخ داده می شوند.

از فلسفه و اهداف ازدواج بیشتر بدانید - محمود یزدانی

ترکیب وجودی خلقت ما انسان ها به گونه ای است که در ورای این جسم مادی روحی وجود دارد که از هر محدودیتی گریزان است و به هیچ حدی قانع نیست. به همین دلیل است که هرکس هرجایی هست و هر چه دارد به آن قانع نیست. همه این عطش ها ، اشتیاق ها و تمایلات ناشی از همان روحیه خدایی است که در وجود ماست.

مثال ما در این دنیا بذر گندمی است که ازخوشه جدا مانده و وقتی بذر و خوشه را با هم مقایسه کنیم می گویی این کجا و آن کجا ؟ اما این دو تفاوتی با هم ندارند ، فقط یکی دارای استعداد بالفعل است و دیگر بالقوه . حال جایگاه انسان نسبت به جانشینی خدا در زمین به همین گونه است. ما نیز استعداد آن را داریم که به مقامات بالا و روحیات خدایی خود دست یابیم.

همه چیزهایی که در دنیا وجود دارد از خوشی ها ، گرفتاری ها ، سختی ها ، آسانی ها و … برای رشد دادن انسان است و هر کس تصور دیگری داشته باشد به رنج و زحمت می افتد.بنابراین ترس از ازدواج نباید ما را از آن بازدارد ، مگر ما به دلیل مشکلات تحصیل از تحصیل دوری میکنیم ؟ آنهایی که ترس از ازدواج دارند ، ترس از رشد کردن و امتحان کردن دارند.