کتاب رایگان ساختن برای ماندن – جيمز كالينز، جري پوراس pdf

دانلود کتاب رایگان ساختن برای ماندن جيمز كالينز، جري پوراس

حفظ بقا راز هستي است! تلاش براي ماندن، اساس فعاليتهـاي بشـري اسـت. مانـدگاري فلسـفه بسياري از تلاشهاي روزانه ما را شكل ميدهد. ميسازيم تا بمانيم. كتاب ساختن براي ماندن، دستاوردهاي يك پژوهش در صدها شركت مورد بررسي را تشـريح مـيكنـد. اين پژوهش معتبر به مقايسه شركتهاي آرماني با ديگر شركتها پرداخته است. مقايسه شركتهـايي كـه مديران و كاركنان آنها ساختهاند كه بماند، با شركتهايي كه شايد تلاشهايشان تنها تلاشي مذبوحانـه بـوده است. كتاب با پژوهش در شرح حال شركتهـاي آرمـاني دوازده ”بـاور عمـومي“ را بـه چـالش مـيگيـرد. سودمنديهاي كتابي را كه در دست داريد ميتوان به شرح زير خلاصه كرد:

١ -نمونهاي از يك طرح پژوهشي كامل.

٢ -نمونهاي است از يك طرح تطبيقي در يك مورد خاص.

٣ -بازتابي است از بينش و نگرش شركتهاي موفق و ماندگار.

٤ -آثار و پيامد توجه به نيروي انساني شاغل.

SakhtanBarayeMandan

 

ين كتاب، شرح زندگي رهبران فرمند و آينده نگر نيست. ايـن كتـاب نـه بـه بحـث آينـده نگـري در بـازار ميپردازد و نه به توضيح و تشريح كالاهاي رؤيايي. مباحث اين كتاب محدود به بحث در بـاره لـزوم داشـتن “آرمان” در شركتها نيست. اين كتاب به مسايلي بسيار مهمتر، بنيادي تر و ماندگارتر ميپردازد. ايـن كتـاب درباره شركتهاي آرماني است. اندكي درنگ كنيد و فهرستي را كه از شركتهاي آرماني در ذهن خود داريد، با معيارهاي زيـر مطابقـت دهيد و پنج تا ده سازمان را كه واجد اين معيارها هستند برگزينند.

  • در صنعت خود ركن باشند.
  • در سطح گسترده از طرف اهل فن و افرادي كه در آن كسب و كار خبره هستند ستوده شوند.
  • بردنيايي كه در آن زندگي ميكنيم، اثري از ياد نرفتني برجا گذاشته باشند.
  • چند نسل پياپي، مديران ارشد را تجربه كرده باشند.
  • انواع فرآوردهها را توليد كرده باشند.
  • پيشاز ١٩٥٠ تأسيسشده باشند.

فهرست خود را بررسي كنيد. كدام ويژگي اين شركتها برشـما اثـري عميـق گذاشـته اسـت؟ آيـا ايـن شركتها با هم وجه تشابه دارند؟ به نظر شما راز مانـدگاري و كاميـابي آنهـا چيسـت؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *