کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید pdf

کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید

کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید

دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ:

اول: وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ! ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آن‌ها را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎی آن‌ها ﮐﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ که نسبت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن‌ها ﺗﻌﻬﺪ دارﯾﺪ وﻟﯽ دوﺳﺘﺸﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آن‌ها را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎری را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎری که دوﺳﺘﺶ ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ!

دوم: وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ هم ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ آن را ﮐﺎﻣﻞ کنیم.

ﺳﻮم: ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺗﻤﺎم ﮐﺎر را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ﭼﻬﺎرم: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻢ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد از ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺒﻠﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ.

برای دانلود رایگان کتاب الکترونیک کارهایتان را رنگ آمیزی کنید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *