یوگای خنده

کتاب الکترونیکی یوگای خنده – pdf

/
  کتاب الکترونیکی یوگای خنده مهم ترین اصل یوگای خنده این ا…
ازدواج از مسیر دوستی - حلیمی

ویدئوی ازدواج از مسیر دوستی از حبیب الله حلیمی

/
  ویدئوی ازدواج از مسیر دوستی از حبیب الله حلیمی قسمتی ا…
باورهای نادرست کارآفرینی

ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
کارآفرین ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر و…
سه گام برای کارآفرینی -میر واحدی

ویدئوی پرش سه گام برای کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی پرش سه گام برای کارآفرینی از سعید میر واحدی بخشی از…
فرصت یابی - میر واحدی

ویدئوی فرصت یابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی فرصت یابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی…
تاثیر محیط بر کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی تاثیر محیط بر کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی تاثیر محیط بر کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی از وی…
تصمیم گیری در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید می…
دوستی تلفنی دختر و پسر - انوشه

فایل صوتی دوستی تلفنی دختر و پسر از محمود انوشه

/
بالاخره روابط دختر و پسر چگونه باید باشد؟ آیا دوستی تلفنی دختر و…
تفاوت و شباهت مرد و زن - انوشه

ویدئوی تفاوت و شباهت مرد و زن از محمود انوشه

/
ویدئوی تفاوت و شباهت مرد و زن از محمود انوشه قسمت از ویدئوی تفاوتها…
بازاریابی در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحد…
مفاهیم کارآفرینی - میرواحدی

ویدئوی مفاهیم کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی مفاهیم کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی از ویدئوی…
ویژگی کارآفرینان - میر واحدی

ویدئوی ویژگی کارآفرینان از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی ویژگی کارآفرینان از سعید میر واحدی بخشی از ویدئوی …