باورهای نادرست کارآفرینی

ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر واحدی

کارآفرین ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی از ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر واحدی...

ادامه مطلب

تصمیم گیری در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر واحدی

  ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی از ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر و...

ادامه مطلب

دوستی تلفنی دختر و پسر - انوشه

فایل صوتی دوستی تلفنی دختر و پسر از محمود انوشه

بالاخره روابط دختر و پسر چگونه باید باشد؟ آیا دوستی تلفنی دختر و پسر ایرادی دارد؟ برخی می گویند اصلا چه لزومی دارد روابط داشته ب...

ادامه مطلب

بازاریابی در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

  ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی بخشی از ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از س...

ادامه مطلب