اصول و فنون برنامه ریزی - علیرضا یوسفی

فایل صوتی اصول و فنون برنامه ریزی از علیرضا یوسفی

/
اصول و فنون برنامه ریزی از علیرضا یوسفی برایان تریسی می گوی…
برنامه ریزی و مطالعه - قمشه ای

فایل صوتی اهمیت برنامه ریزی و مطالعه از دکتر حسین الهی قمشه ای

/
اهمیت برنامه ریزی و مطالعه از دکتر حسین الهی قمشه ای برنامه ر…