فراز و نشیب مدیریت – لی یاکوکا pdf

/
فراز و نشیب مدیریت - لی یاکوکا لی یاکوکا قهرمان ملی آمریکا و مورد تحسین…