مدیریت از راه ارزش ها

مدیریت از راه ارزش ها – کن بلانچارد، مایکل اوکانر pdf

/
مدیریت از راه ارزش ها - کن بلانچارد، مایکل اوکانر ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ …