پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده – پیتر سنگه pdf

/
پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده - پیتر سنگه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨ…