زبان بدن- بهزاد حسین عباسی

پادکست زبان بدن – بهزاد حسین عباسی mp3

/
زبان بدن - بهزاد حسین عباسی در این فایل های صوتی در مورد اصو…
اصول وفنون مذاکره - بهزاد حسین عباسی

پادکست اصول و فنون مذاکره – بهزاد حسین عباسی mp3

/
اصول و فنون مذاکره - بهزاد حسین عباسی در این فایل های صوتی در مورد اصول…