باورهای نادرست کارآفرینی

ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
کارآفرین ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر و…
سه گام برای کارآفرینی -میر واحدی

ویدئوی پرش سه گام برای کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی پرش سه گام برای کارآفرینی از سعید میر واحدی بخشی از…
فرصت یابی - میر واحدی

ویدئوی فرصت یابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی فرصت یابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی…
تاثیر محیط بر کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی تاثیر محیط بر کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی تاثیر محیط بر کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی از وی…
تصمیم گیری در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید می…
بازاریابی در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحد…
ویژگی کارآفرینان - میر واحدی

ویدئوی ویژگی کارآفرینان از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی ویژگی کارآفرینان از سعید میر واحدی بخشی از ویدئوی …
شانس در کارآفرینی - میر واحدی

ویدئوی تاثیر شانس در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
  ویدئوی تاثیر شانس در کارآفرینی از سعید میر واحدی بخشی ا…