مدیریت دانش - علیرضا یوسفی

فایل صوتی مدیریت دانش از علیرضا یوسفی

/
مدیریت دانش از علیرضا یوسفی مدیریت دانش چیست؟ مدیـریت دانش سرم…
اخلاق حرفه ای- علیرضا یوسفی

فایل صوتی اخلاق حرفه ای از علیرضا یوسفی

/
اخلاق حرفه ای از علیرضا یوسفی اخلاق حرفه ای یکی از مباحث مدیریتی…
مدیریت مثبت اندیشی - علیرضا یوسفی

فایل صوتی مدیریت مثبت اندیشی از علیرضا یوسفی

/
مدیریت مثبت اندیشی از علیرضا یوسفی امروز یکی دیگر از مباحث مدیریتی به نام …
مهندسی ذهن - علیرضا یوسفی

فایل صوتی مهندسی ذهن از علیرضا یوسفی

/
مهندسی ذهن از علیرضا یوسفی امروز یکی از مهمترین مباحثی که د…
مدیریت اراده و توانمندسازی - علیرضا یوسفی

فایل صوتی مدیریت اراده و توانمند سازی از علیرضا یوسفی

/
مدیریت اراده و توانمند سازی از علیرضا یوسفی اراده چیست؟ چرا خیلی ا…
کنترل خشم - علیرضا یوسفی

فایل صوتی کنترل خشم از علیرضا یوسفی

/
کنترل خشم از علیرضا یوسفی یکی از مهمترین مباحثی که ما در خصوص مدیریت باها…
مهارتهای زندگی - علیرضا یوسفی

فایل صوتی مهارتهای زندگی از علیرضا یوسفی

/
مهارتهای زندگی از علیرضا یوسفی مهارتهای زندگی چیست؟ مهارت به معنای کنترل…

فایل صوتی ثروت آفرینی در کسب و کار از علیرضا یوسفی

/
ثروت آفرینی در کسب و کار از علیرضا یوسفی یکی از مباحث مهمی ک…
مدیریت بحران - علیرضا یوسفی

فایل صوتی مدیریت بحران از علیرضا یوسفی

/
مدیریت بحران از علیرضا یوسفی مدیریت بحران چیست؟ مدیریت بحران ع…
اصول و فنون برنامه ریزی - علیرضا یوسفی

فایل صوتی اصول و فنون برنامه ریزی از علیرضا یوسفی

/
اصول و فنون برنامه ریزی از علیرضا یوسفی برایان تریسی می گوی…
خلاقیت و اعتماد به نفس - علیرضا یوسفی

فایل صوتی خلاقیت و اعتماد به نفس از علیرضا یوسفی

/
خلاقیت و اعتماد به نفس از علیرضا یوسفی یکی از مهمترین مباحثی که ما در مدیریت…