مدیریت در عمل - فرهاد کاشانی و مهدی کارگر شورکی

کتاب مدیریت در عمل از فرهاد کاشانی و مهدی کارگر شورکی pdf

/
مدیریت در عمل از فرهاد کاشانی و مهدی کارگر شورکی رشد، توسعه و بق…