و آنگاه که امتحان نهایی سکوی پرتاب شما می شود - مقداد نوخاصی

و آنگاه که امتحان نهایی سکوی پرتاب شما می شود – مقداد نوخاصی

/
و آنگاه که امتحان نهایی سکوی پرتاب شما می شود - مقداد نوخاصی …