جدول هدف گذاری pdf

جدول هدف گذاری

در این کتاب الکترونیکی جدولی برای تعیین هداف و مسیر رسیدن به آنها ارائه شده است. برخی از عناوین این کتاب به این شرح می باشند:

هدف ها دو ﻧﻮع هستند:
1- اختیاری: هدف هاﻳﯽ ﮐﻪ ﺧواﺳﺘﻪ های ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻼﻗﻪ های ﻣﺎ هستند.

2-اﺟﺒﺎری: هدف هاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﮑﻼت.

  • اهداف را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد. ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هدﻓﻬﺎ دارد. ﺑﺮای اهداف ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮای اهداف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ آنها را ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﮐﺮد.
  • ﺑﺎﻳﺪ هدف های ﺧﻮد را واﺿﺢ, دﻗﻴﻖ, ﺁزادانه, به صورت ﻣﺜﺒﺖ و ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﻗﺎﺑﻞ لمس ﺑﺎ ﺣﻮاس ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
  • اهداف ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺣﺘﻤﺎ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
  • دلایل ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻴﻢ و اﻳﻦ دﻻﻳﻞ هستند ﮐﻪ هموارﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﯽ دهند.
  • ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﯽ دهد ﺗﺎ هر ﭼﻪ بیشتر در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هدﻓﻬﺎﻳﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ کنیم. وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﺁن را در اﻳﻦ جدول ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ و ﺷﺐ هنگام ﺧﻮاب ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﻢ.
  • ارزﺷﻬﺎ، اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ بیشترین هماهنگی را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎﻳﺶ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﻄﺎبق ﺑﺎﺷﺪ.

جدول هدف گذاری

  • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ:ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ که 5 ﺳﺎل دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ شما اﻳﺪﻩ ﺁل ﺧﻮاهد ﺑﻮد اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی شما ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. هیچ محدودﻳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ. وﻗﺘﯽ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺁﻳﻨﺪﻩ را تمرﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
  • رﺳﻴﺪن ﻳﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ هدف : ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر روﺷﻦ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ ها وﻗﺘﯽ ﺑﻪ هدف ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ دﺳﺖ نمی زﻧﻨﺪ و ﻳﺎ اﻓﺮادی هستند ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺳﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ رﺳﻴﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ هدف ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺪهد و از حاﻻت ﺑﻌﺪی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.هم چنین ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ هدف را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻳﺎدﺁور ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ تمام ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻳﻢ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﻢ.

جدول هدف گذاری
2.5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسابی
4 سال قبل

سلام عالی مختصر ومفید . کاش اسم نویسنده اش هم بود عالیتر میشد یا وبلاگ یا ادرس سایتی که بعضی بخشها رو دقیقتر توضیح بده

محمد
5 سال قبل

سلام ببخشید کتاب نوریس ناتیکال تیبل جلد جدیدش اگر دارین بذارین لطفا

مهدی
6 سال قبل

خیلی ممنون

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه