کتابهای صوتی برتر:

ماورای راز
چگونه سوپر استار بازاریابی شبکه ای بشوید
کتاب استثنا باشید از دارن هاردی
کتاب صوتی کتاب کوچک رضایت - لئو بابوتا