کتابهای صوتی برتر:

ازدواج با مرد دلخواه- برایان تریسی
کتاب استثنا باشید از دارن هاردی
کتاب صوتی کتاب کوچک رضایت - لئو بابوتا
کتاب صوتی صبح جادویی هال الرود
سه شنبه ها با موری - میچ البوم
کتاب صوتی نیروی حال اکهارت تله
ازدواج با مرد دلخواه- برایان تریسی