تربیت فرزند

راهنمای والدین برای پیشگیری – حمیدرضا طاهری نخست pdf

راهنمای والدین برای پیشگیری - حمیدرضا طاهری نخست

راهنمای والدین برای پیشگیری – حمیدرضا طاهری نخست

به ﻃﻮرﺟﺪي اﻛﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻈﺮاﻓﻜﻨﻴﻢ و به ﻋﻨﻮان ﭘﺪر، ﻣﺎدر ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻴﻢ . دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎل درﻧﮕﻲ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺮوز ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﻴﺪه ﺗﺎ درآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ، ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮات در ﻛﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻣﺼﻮن دارﻳﻢ. امروزه ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري واﻟﺪﻳﻦ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان, ﻣﺸﻜﻼت عدیده ای را در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ نمی داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻛﻮدك ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ. واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴئولیت ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺲ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رواﻧﻲ، ﻣﻌﻨﻮي، اﻗﺘﺼﺎدي و داﻧﺶ ﻻزم و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ.

راهنمای والدین برای پیشگیری - حمیدرضا طاهری نخست
در این ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد . اﺳﺎس ﻛﺎر در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب «ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي» و ” اقدام به موقع” است. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧ ﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ شده اﻧﺪ, اﻣﻜﺎن پذیر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎری، ﻓﺴﺎد، ﻃﻼق ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. واﻗﻌﻴﺖ این است که دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﻛﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه است، ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ زﺧﻢ ﺗﻼش کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها