زندگی رویایی

والایش – امیر مهرانی pdf

والایش - امیر مهرانی

والایش – امیر مهرانی

نمی دانم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺘﺎب‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از ﯾﮏ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ‌رﺳﺎﻧﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ والایش اﯾﻦ‌ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ‌ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﻄﻪ‌‌‌ی ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ذﻫﻨﻢ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد و در ﺧﻼل ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﻻﺑﻪ‌ﻻی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ‌ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪه .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ی ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ‌ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﻦ در آن زﻣﺎن ﺑﻮده.

والایش - امیر مهرانی
ﺗﻼش ﮐﺮده‌ام ﻣﻮﺿﻮع‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ را در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻗﺮار دﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ تمیز دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ تمام آﻧﭽﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮﻣﯽ‌آﻣﺪه انجام دﻫﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت نجات دﻫﻢ. ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﯿﺪواری « ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯽ زﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ و اداﻣﻪ ﺑﺪی؟ » در ﻓﺼﻞ اول ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﯾﮑﺮدش « در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‌ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ نمان » ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد و درک اﯾﻦ‌ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ. درﺑﺎره‌ی « روزی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ » درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم « ﭼﻪ زود ﻋﺎدت ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ » ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. درﺑﺎره‌ی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ « ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی‌ﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ » رواﺑﻂ و اﺛﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ‌ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ نمیﺷﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.

این کتاب شامل ۶ بخش است:

۱- می‌خواهی بترسی یا می‌خواهی زخمی بشی و ادامه بدی؟

۲- در سرزمینی که متعلق به تو نیست نمان

۳- چه زود عادت می‌کنیم

۴- روزی که گفتگو کردیم

۵- نوستالژی‌های امروز ما

6- گفتگوی صبح‌گاهی با مارگاریت دوراس.

شود.

اکیداً توصیه می شود برای دانلود فایلها از نرم افزارهای مدیریت دانلود استفاده کنید.

در غیر اینصورت امکان دانلود نشدن کامل فایل ها وجود دارد.

دانلود Internet Download Manager نسخه ویندوز

دانلود Internet Download Manager نسخه اندروید

برای خارج کردن بسته دانلودی از حالت فشرده احتمالاً به برنامه های زیر نیاز دارید:

دانلود WINRAR نسخه ویندوز

دانلود WINRAR نسخه اندروید

کتاب والایش را از لینک زیر دانلود نمایید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی
6 سال قبل

سلام بر همه سازمدگان محترم و زحمت کشان عزیز این سایت
آقا لینک دانلود خراب است
تو سایت خودشم رفتم لینک دانلود خربه که
اینم پیغامی که نمایش میده
Error! This download item (14611) does not have any download link. Edit this item and specify a downloadable file URL for it.

5 سال قبل
پاسخ به  مهدی

با سلام
لینک دانلود اصلاح شد.
با تشکر از همراهی شما

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
وبلاگ
حساب کاربری من
فروشگاه