کار تیمی و حل مسئله pdf

کار تیمی و حل مسئله

کار تیمی اﻫﺪاف ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﻛﺎراﻧﻔﺮادي و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را، ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ رؤﺳﺎ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، و اﻓﺮادي دﻳﮕﺮ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ. آﻧ ﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻧﺪازه، ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ي ﺗﺨﺖ ﺗﺮ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ راه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ وﺧﻼق اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻟﻮده ﺑﺴﻴﺎر ي از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

کار تیمی و حل مسئله

ﭘﺲ وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوز ي اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ وﻟﻲ از آﻧ ﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻼش ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و اﺑﻌﺎد وﺟﻮد ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻣﺮوز ي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮب از ﮔﺮوه، ﺗﻴﻤﻲ ﻫﺎ و ﻓﺮاﮔﺮد ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ در دام آﻧ ﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ. هم چنین ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﮔﺴﺘﺮه داﻧﺶ ﺑﺸﺮي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻏﻞ، اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎيﻛﺎري را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﻛﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ ﺧﻮاه در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎري در اداره و ﻳﺎ در «ﺑﺎﻳﺪ» ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ، ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺷﻮار اﺳﺖ.

واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن ﻋﺪه اي و ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮوه ، ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل و ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

 .

.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *