12 روش خوشحال زیستن pdf

12 روش خوشحال زیستن

ﺧـﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ذﻫـﻨـﻲ اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﻓـﺮدي درزﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد روزﻫـﺎﻳﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي ﻣﺰﻣﻦ می تواﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺷﻐﻞ و رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑه جز ﻫـﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜـﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺎي بلند ﻣــﺪت ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﺎي ﻃﺒﻲ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﻴــﺪ میزان خوﺷﺤﺎﻟﻲ ﺧـﻮد را ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑـﻪ ﺧـﻮﺷـﺤﺎل ﺑـﻮدن ﻓـﻜﺮ ﻛـﻨـﻴــﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳـﺖ آورﻳـﺪ . دراﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرا در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

12 روش خوشحال زیستن

شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کسی یا خودتان را به خاطر چیزی که اتفاق افتاده و یا گفته شده مورد بخشایش قرار دهید. اتفاقات و اشتباهات گذشته را پذیرفته و فراموش کنید. بدانید که نمی توانید زمان را به عقب برگردانید . شادمانی خود را با از یاد بردن نومیدی ها و شکست های گذشته دوباره به دست آورید.

در دنیای واقعی نمی توانیم از دیگارن توقع داشتته باشیم تا برای ما شادمانی ایجاد کنند . خوشحالی حالتی از ذهن است که می تواند تحت کنترل شما باشد.

محیط پیرامون خود را به گونه ای مهیا سازید که فرصت هایی برای شناختن و لذت بردن از جنبه های مثبت و خوشایند زندگی را فراهم آورد. برای شاد بودن تلاش کنید.

از دیگران قدردانی کنید. از همکار خود به خاطر کمکی که به شما کرده است قدردانی کنید و به دلیل موفقیت در انجام کارش به او تبریک بگویید. به خدمتکاری که صبحانه شما را برای شما می آورد کلمه ای محبت آمیز بگویید. به شخص درمانده ای که در خیابان از مقابلش رد می شوید چند سکه کمک نموده و از اینکه زندگی مسرت بخشی دارید شکر گزار باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *