از دنیا چه میخواهیم ومنتظر چه هستیم؟

/
از دنیا چه میخواهیم ومنتظر چه هستیم؟ ما انتخاب می‌کنیم آرام باشیم یا عص…