فیلم سینمایی شورشی در چاودار ( یاغی دشت ) - دنی استرانگ