آرامش

60 راه آرامش ذهن – حامد احمدپور pdf

60 راه آرامش ذهن

60 راه آرامش ذهن – حامد احمدپور

60 راه آرامش

اگر زندگی پر از استرس، آرامش ذهن شما گرفته روش های تمدد اعصاب می تواند شما را به زندگی عادی برگرداند. بعضی از این روش ها فقط 5 دقیقه و یا حتی کمتر زمان احتیاج دارند.

ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدي را در ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ. اﮔﺮ در ﮐﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ. اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ روﺣﯽ و ﻓﮑﺮي واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺣﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻧﻪ اﻓﺴﻮس ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﻪ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪ اي ﻧﺎ ﺗﻤﺎم از روزﻣﺮﮔﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از آن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﻗﺪم زدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از روزﻣﺮﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

در فایل زیر 10 روش برای کاهش استرس در هر زمان و مکانی که هستید به شما معرفی می کنیم:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ناصر
3 سال قبل

خوب