اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس pdf

افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ، ﻛﻮدك اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻮاده، واﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﺿﻄﺮاﺑﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﮔﺬر زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻫﻤﺴـﺎﻻن و ﻣﺤـﻴﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ او از ﺧﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد دارد را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﺻﻞ اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮداي اوﺳﺖ .
واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داراي ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ دارﻳﻢ اﻧﺠـﺎم دﻫﻴﻢ؛ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨـﻴ ﻢ. اﺣﺴـﺎس ﻣـﺎ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﺴﻤﻤﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

اﻓﺮاد و ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ در ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬـﺎ ﻳـﺎ ﺧﻮدﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ اﺣﺴـﺎس ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻨﻤﺎﺋﻴﺪ. آﻧﭽﻪ را آﻏﺎز ﻛﺮده اﻳﺪ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻮفقیتتان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ. ﮔﺎم ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و اﺳﺘﻮار اﻣﺮوز، ﭘﺎﻳـﻪ ﮔـﺬار ﻓـﺮداي روﺷﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ادامه مطلب در فایل زیر:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها