همسران

انتظارات زنان و مردان که باید بدانید pdf

انتظارات زنان و مردان که باید بدانید

انتظارات زنان و مردان که باید بدانید

اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن دارﻧﺪ را ﺑﯿﺎن کنیم.

اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

 • ﻣﺮا ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻦ
 • ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪی، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻦ ﮐﻪ عاشقم هستی.
 • ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺮا ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯽ، ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ و صداقت.
 • ﻣﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯽ.
 • ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ، اول از ﻣﻦ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ در ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ. اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ، اﺻﺮار نکن.
 • ﻣﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ. ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻣﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ از ﻏﺎرم ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ؛ آن ﮔﺎه ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺳﻮی تو خواهم آمد.
 • وﻗﺘﯽ ﮔﯿﺞ و ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ. وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺮا به مسیر مناسب برگردانی.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ نکن.
 • ﮐﺎرم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارم. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرم رﺿﺎﯾﺖ دارم، درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس خوبی دارم.
 • درك ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز دارم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل.
 • درك ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﻮی.
 • سعی نکن برای هر کاری که می‌کنم مرا سوال پیچ کنی و از من توضیح بخواهی، به قضاوتم احترام بگذار.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها