مطالب توسط اشکان محمدی

هیچ وقت برای راه اندازی یک استارت آپ دیر نیست pdf

هیچ وقت برای راه اندازی یک استارت آپ دیر نیست pdf ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮك اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ذﻫﻨﯿـﺖ را در ﺑـﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬار ﺟـﺎ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐــﻪ اﻓــﺮاد ﻣﺴــﻦ ﺑــﻪ اﻧــﺪازهی اﻓــﺮاد ﺟــﻮان اﯾــﺪهﭘــﺮداز ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ. در ﺣــﺎﻟﯽ […]

مدیریت زمان و راههایی برای موفقیت در آن pdf

مدیریت زمان و راههایی برای موفقیت در آن ایمیل‌ها را کنترل کنید: ﭘﺎﺳﺦ دادن ﯾﺎ رد ﮐـﺮدن ﯾـﮏ اﯾﻤﯿـﻞ ﻧﺒﺎﯾـﺪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دو دﻗﯿﻘـﻪ ﺑﮕﯿـﺮد. اﻋـﻼنﻫـﺎی درﯾﺎﻓـﺖ اﯾﻤﯿـﻞ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮔﺠﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ. ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اﯾﻤﯿـﻞﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه ارﺳـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻤﯿــﻞﻫــﺎی ﺿــﺮوری ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﯿــﺪ. ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﮐــﺎر ﺑــﺮای ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ […]

چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم pdf

چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم دو ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ: ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ. ﻇــﺎﻫﺮ، ﻻﯾــﻪی ﺧــﺎرﺟﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﺷــﻤﺎ را ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ؛ ﻣﺜــﻞ رﻓﺘــﺎر، وﺿــﻊ ﻇــﺎﻫﺮی، و ﻣﻬــﺎرتﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ. اﻣــﺎ ﺑــﺎﻃﻦ ﺑــﻪ ﻫﺴــﺘﻪی دروﻧــﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑــﺮ ﻣــﯽﮔــﺮدد، ﻣــﻮاردی ﻣﺜــﻞ ﻫــﻮش، اﺣﺴــﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ، و ﺧﻼﻗﯿﺖ. ﺑﺮای […]

دانلود رایگان کتاب فرمول ثروتمند شدن pdf

دانلود رایگان کتاب فرمول ثروتمند شدن ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آدمﻫﺎی اﯾﻦ روزﮔﺎر اﺳﺖ. ﻓﺮﻣـﻮل ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪ ﺷــﺪن! ﭘﻮﻟــﺪار ﺷــﺪن ﯾﮑـﯽ از دﻏﺪﻏــﻪﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ آدمﻫــﺎی اﯾـﻦ روزﮔــﺎر اﺳــﺖ و اﻏﻠــﺐ ﻫــﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار ﭘـﻮﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﺮس دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺣﺘﻤـﺎ ﺷـﻨﯿﺪهاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﭘــﻮل ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤــﯽآورد و ﻫﺴــﺘﻨﺪ آدمﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ […]

کتاب عادت روزانه برای تقویت هوش pdf

کتاب عادت روزانه برای تقویت هوش ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ زﻧــﺪﮔﯽ در ﺳــﻦ و ﺳــﺎل ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﺪون آﻧﮑــﻪ ﻧﻘــﺶ زﯾــﺎدی در آن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤــﺎن اﺗﻔﺎق ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ.اﻣﺎ ﮐـﻢ ﮐـﻢ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ از واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و از اﯾـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﯿــﺎم […]

توصیه های الهام بخش برای کارآفرینان pdf

توصیه های الهام بخش برای کارآفرینان ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اداره‌ی ﯾـﮏ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر و ﻧﺤــﻮه‌ی ﭘــﺮورش آن‌ها ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﻧــﺪ، اﻣــﺎ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒــﻊ ﺑــﺮای ﯾــﺎدﮔﯿﺮی، رﻓﺘــﺎر ﺣﺮﻓــﻪایﻫــﺎی ﺣــﻮزهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﯿﻄﻪی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده‌اﻧﺪ. ریسک‌پذیری […]

افراد موفق در هر سنی چه می کنند pdf

افراد موفق در هر سنی چه می کنند اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ معمولا ﺳــﻦ 20 ﺳــﺎﻟﮕﯽ و ﺷــﻮر ﻫﯿﺠــﺎن ﺟــﻮاﻧﯽ زﻣــﺎﻧﯽ ﺑــﺮای ﮐﺸــﻒ ﺧــﻮد و دﻧﯿــﺎی اﻃــﺮاف ﻣﺤﺴــﻮب ﻣــﯽﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑـﻪ 30 ﺳـﺎﻟﮕﯽ رﯾﺴـﮏﭘـﺬﯾﺮی اﻓـﺮاد ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه‌ای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ […]

دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار pdf

دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده، و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ، راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺧﯽ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اعتماد به نفس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان آن‌هاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ […]

کتاب الکترونیک خندیدن و خوشبختی pdf

کتاب الکترونیک خندیدن و خوشبختی ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﯽدﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ﺑﺎشند نم‌یبینیم. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیمﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺧﻨﺪه ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺪی […]

دانلود کتاب راهکارهای مدیریت استرس pdf

دانلود کتاب راهکارهای مدیریت استرس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد مشورت ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽتواﻧﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ” ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ”ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ. ﺑﺎ […]

کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید pdf

کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ: اول: وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ! ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آن‌ها را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎی آن‌ها ﮐﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ که نسبت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن‌ها ﺗﻌﻬﺪ […]

هرآنچه باید در مورد مطالعه بدانید pdf

هرآنچه باید در مورد مطالعه بدانید داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان اراﺋﻪ ﺷﻮد… بی شک عمل به اصول مطالعه می‌تواند بهره‌وری بیش‌تری را برای دانش‌آموزان داشته […]