بازاریابی و فروش

بازاریابی آنچه که همه می گویند نیست pdf

بازاریابی آنچه که همه می گویند نیست

ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻋﺪه اي از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ، ﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ از اداﻣﻪ راه ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ‌ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار، ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از روش‌ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت شما فروش ﻧﺮود و ﺑﺎزارش ﮐﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.

بازاریابی آنچه که همه می گویند نیست

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ صدق می‌کند.

ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮي و ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن‌ها در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ، ﯾﮏ‌ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ﺧﺮﺳﻨﺪي اﯾﻦ‌ﻫﺎ، ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻼﻣﯽ و دﻫﺎن به دﻫﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد.

اﻏﺮاق را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و نتایج ﺷﮕﻔﺖ‌اﻧﮕﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ، ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و آن‌ﻫﺎ را دروغ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ. ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ، ﺻﻮرت اﻋﺸﺎري را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺜﻼ ﻋﺒﺎرت « ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ 27/7 درﺻﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ‌شان را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ …« از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ 20 درﺻﺪ از … » ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ.

کتاب بازاریابی آنچه که همه می گویند نیست را از لینک زیردانلود نمایید:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها