ورزش و تناسب اندام

ترک سیگار یک موضوع همیشه مهم – محسن بخشایی pdf

ترک سیگار یک موضوع همیشه مهم – محسن بخشایی

اﻋﺘﯿﺎد به ﺳﯿﮕﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﺘﯿﺎدھﺎ اﺳﺖ که ﺗﺮک آن ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر مهمی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد به ارﻣﻐﺎن خواهد آورد. ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﯾﮑﯽ از بهترین کارهایی اﺳﺖ که اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در هر ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم دهند ﺗﺎ به ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

بالغ بر 3000 ماده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک در دود ﺳﯿﮕﺎر وﺟﻮد دارد. ﻗﺮﯾﺐ به 5 درﺻﺪ ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮبن (ھﻤﺎن گاز ﮐﺸﻨﺪه ای که از اﮔﺰوز ﻣﺎﺷﯿﻦ‌هاﺧﺎرج ﻣﯽ‌ﺷﻮد) در دود ﺳﯿﮕﺎر وﺟﻮد دارد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺎھﺶ ﺟﺬب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﮐﺴﯿﮋن از ﺧﻮن ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ترک سیگار یک موضوع همیشه مهم - محسن بخشایی

ﻗﯿﺮی که در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد در دود ﺳﯿﮕﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺳﺮطﺎن ﺷﻮد.

ﻧﯿﺘﺮوز ﻣﺎده‌ی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ در ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز شناخته ﺷﺪه اﺳﺖ، در حالیکه در دود ﺳﯿﮕﺎر ﺣﺪود 5000 در ﻣﯿﻠﯿﺎرد از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮادی که ﺑﺎ دود ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آﻣﻮﻧﯿﺎ: (AMMONIA) ماده‌ای که در ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه، در ﭘﺎک‌ﮐﻨﻨﺪه‌ها و ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه‌هایﺗﻮاﻟﺖ بهﮐﺎر ﻣﯽ‌رود؛

ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ (CYANIDE) که سمی کشنده اﺳﺖ؛

فنل‌ها: که در ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه‌های رﻧﮓ بهﮐﺎر ﻣﯽ‌روﻧﺪ.

مضرات سیگار (ترک سیگار یک موضوع همیشه مهم)

ﺳﯿﮕﺎر ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز سرطان ریه اﺳﺖ و متاسفانه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد که ﻓﺮد 6 ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪارد.

به ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻨﺪی ﮐﺎر ﻗﻠﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﻏﻠﺐ ﺳﯿﮕﺎری‌ها ﺑﺎ سکته‌ی ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻮت ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

سیگار ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪن ﺧﻮن و لخته ﺷﺪن آن ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ صدمه به ﻣﻐﺰ، ﻓﻠﺞ، سکته‌های ﻣﻐﺰی و ﻣﺮگ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

برای دانلود رایگان فایل PDF این مطلب به صورت کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها