معنویت

دانلود حجاب شناسی – حسین مهدی زاده pdf

دانلود حجاب شناسی – حسین مهدی زاده

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ی ﺗﺎرﯾﺦ آﻓﺮﯾﻨﺶ اوﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎس ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد اوﺳﺖ. ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪی وﺟﻮدش ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ آن اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ از ﮐﺪام ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ وﻓﺎداری و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد، اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮﯾّﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ارزشﻫﺎ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ و دلﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺒﺎس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ارزشﻫﺎ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ را از ﺗﻦ ﺑﻪ در ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دانلود حجاب شناسی - حسین مهدی زاده

ﻫﺮ ﻧﻮع دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻼی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ، در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮدم ﭼﻬﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از راه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و روش، ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آن را دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺸﮑﯿﮏ و اﻟﻘﺎی ﺷﺒﻬﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﭼﻮن دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم آورده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ؛ و ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﺮﺑﺎزانِ ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒِ ﺟﺒﻬﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺧﻂ مقدم اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو، ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

برای دانلود رایگان این کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها