معنویت

دانلود حقیقت روح انسان – عباس کلهر pdf

حقیقت روح انسان

دانلود حقیقت روح انسان – عباس کلهر

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻪ در ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ‌ﺷــﻮد ﻧﻪ در ذﻫﻦ ﻣﯽ‌آﯾﺪ و ﻧﻪ در ﻋﻘﻞ. ﻧﻪ دور اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ. دور اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺧﻮد اﻧﺴــﺎن ﺑﻪ او نزدیک‌تر اﺳﺖ. ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ از راه دل ﺑﻪ او راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ دور در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ او آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ‌آﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از او ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ از او ﻧﯿﺴﺖ.

دانلود حقیقت روح انسان - عباس کلهر

از ﺷﺪت ﻇﻬﻮر در ﺧﻔﺎﺳﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن او ﻋﯿﻦ ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ درﺑﺎره ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد او ﻏﯿﺮ آﻧﺴﺖ آن ﻗﺪر ﻇﻬﻮر دارد و ﻇﻬﻮرش ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و از ﻟﻮاﺣﻖ ﮐﺜﺮات ﺑﻪ وﺣﺪت رﺳﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﻠﯿﺎت را اﺳﻘﺎط ﮐﺮد ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻇﻬﻮرات اﻧﺪك ﺷﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻋﺮﯾﺎن‌ﺗﺮ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ و ﺻﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد او ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻗﺘﻀﺎي ذﻫﻨﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ، ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮك اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮك ذﻫﻨﯽ و وﻫﻤﯽ. اﻧﺴﺎن در ذﻫﻦ در ﭘﯽ ﺧﺪاي ذﻫﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧــﻮدش در ﺻﺪد اﺣﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ او سازگار ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻫﯽ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ‌ﺗﺮ اﺳﺖ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺮاي ﻣﻌﺒﻮد ﻓﺮض ﻧﮑﻨﺪ و از راه ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻓﻨﺎ و ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها