کسب و کار

دانلود راهنمای آموزش بنچ مارکینگ pdf

دانلود راهنمای آموزش بنچ مارکینگ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺗﻘﺎی ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻗﺒﺎ، اﺑﺰار و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻟﮕﻮﺑﺮداری از رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎوی ﯾﺎ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ1 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺪان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:

ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ، ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻋﻤﻞ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﺑﺪون اﺟﺮای ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن اﻓﺰونﺑﺮ 9 ﻣﺎه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، آن را ﺑﻪ 2 ﺗﺎ 3 ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ بنچ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ده اﺑﺰارTQM اﺳﺖ.

دانلود راهنمای آموزش بنچ مارکینگ

چرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﮐﻨﯿﻢ؟

دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ وﺟﻮد دارد. زﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وتحوﻻت ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت، اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎزﯾﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﭻ ﻣﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك رو ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﮐﺴﺐ و کارند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها