ورزش و تناسب اندام

دانلود رایگان لاغر شو – سینا اکبری pdf

دانلود رایگان لاغر شو – سینا اکبری

ژﯾﻢ‌های ﻏﺬاﯾﯽ:

در کتاب لاغر شو از سینا اکبری آمده رژﯾﻢ‌های ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ در ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ از اﻧﻮاع ﮔﺮوه‌های ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﺘﯽ دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود رایگان لاغر شو - سینا اکبری

ﮔﯿﺎﻫﺎن و ادوﯾﻪ‌های ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز و ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی:

اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺮﯾﻦ‌ها و رژﯾﻢ‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ:

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ را دم ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻌﻔﺮی و ﮔﺸﻨﯿﺰ:

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺒﺰی‌ها را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا‌های ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ

ﻗﺎرچ:

ﻗﺎرچ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻤﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ

ﮐﺎﻫﻮ:

ﮐﺎﻫﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دارﭼﯿﻦ:

دارﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ادوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ‌ها ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ

ﻓﻠﻔﻞها:

ﺗﻤﺎم ﻓﻠﻔﻞ‌ها در ﺳﻮزاﻧﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ

زرد ﭼﻮﺑﻪ:

زرد ﭼﻮﺑﻪ را اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ادوﯾﻪ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 8.ﮐﺮﻓﺲ:

ﮐﺮﻓﺲ ﻫﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ

تمرین:

ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﯽ دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 50 ﺳﺎﻧﺖ)

حال در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﮏ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ

حال ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آن ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ

اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را در ﻫﻔﺘﻪ 2 ﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﺖ 20 ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

برای دانلود رایگان فایل pdf لاغر شو از سینا اکبری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها