زبان بدن

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت pdf

                     دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

زﺑــﺎن ﺑــﺪن ﺷــﻤﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤــﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘــﺎن دارد. ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺪاﻧﯿــﺪ وﻗﺘــﯽ وارد ﯾــﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ ﭼﻄـﻮر رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﮐـﺎراﯾﯽ را داشته ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺑــﺎ آن‌ها ﮐــﺎر ﮐﻨﯿــﺪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟــﺬب ﮐــﺮده و وارد ﺷــﺒﮑﻪ رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻟﺤﻈﻪای آﻏﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸـﻤﺶ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اوﻟـﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﻣـﻮرد ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن اﺳـﺖ، ﯾﻌﻨـﯽ آن اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ را در ﺑـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﺷـﻤﺎ ﻣﺴـﺌﻮل اﯾـﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻫﺎﻟـﻪ درﻣﻮردﺗـﺎن ﭼـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺘﺎن ﺟـﺬب ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. از وﻗﺘـﯽ وارد ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ، ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ وارد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎﻧﺘـﺎن را ﺑـﺎز ﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ازآﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ زﺑـﺎن ﺑـﺪن ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از پیام را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

  • وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﯾﺴﺘﺎدن

ﯾﮑــﯽ از اوﻟــﯿﻦ ﻧﮑــﺎت ﮐﻠﯿــﺪی ﮐــﻪ اﻓــﺮاد ﺑــﻪ آن ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻮدتان را اراﺋــﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ. آﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎدرﺗﺎن ﯾﺎدﺗﺎن داده ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ و راه ﻣﯽروﯾﺪ؟

شکمتان را داﺧﻞ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

ﺳﯿﻨﻪﺗﺎن را ﺑﯿﺮون دﻫﯿﺪ.

شانه‌ها را ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﯾﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻗـﻮز ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ، ﺷـﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘـﺎن اﻓﺘـﺎده و ﺷـﮑﻤﺎن ﺷـﻞ و ول ﺑﯿـﺮون اﺳـﺖ؟ آﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻃـﺮز ﻧﺸﺴـﺘﻦ و اﯾﺴﺘﺎدﻧﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣـﯽﮔﻮﯾﯿـﺪ که از ﺧﻮدﺗـﺎن ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ و آن ﮐﺴـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ درد آن‌ها ﺑﺨﻮرد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ، دﯾﮕﺮان را از ﺧﻮدﺗﺎن دور ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد
4 سال قبل

آقا من کتاب آلن پیز رو خونده بودم اونقدر به من کمک کرد که با سن کمم تونستم خیلی کارای خارق‌العاده ای انجام بدم که همه انگشت به دهن بمونن مثلاً وقتی که توی بازی مافیا وقتی با بزرگترها بازی میکردم همه مبهوت بهم نگاه میکردن چون زبان بدنشونو می‌خوندم و مچشونو می‌گرفتم …انصافا شما اگه بابت این کتابا پولم بگیری بازم ما سپاس گزارتون هستیم
نمی‌دونم چی بگم …. لات بمیری با شمشیر تو ژاپن خاکت کنن… دمممممممت گرم ارباااااب

الیزابت
5 سال قبل

سلام خیلی خیلی ممنون بابت سایت پربارتون
اجرتون با خدا

پاسخ به  الیزابت

سلام خدمت شما دوست عزیز
منتظر نظرات سودمند شما هستیم