مدیریت زمان

مدیریت زمان و راههایی برای موفقیت در آن pdf

مدیریت زمان و راههایی برای موفقیت در آن

مدیریت زمان و راههایی برای موفقیت در آن

ایمیل‌ها را کنترل کنید:

ﭘﺎﺳﺦ دادن ﯾﺎ رد ﮐـﺮدن ﯾـﮏ اﯾﻤﯿـﻞ ﻧﺒﺎﯾـﺪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دو دﻗﯿﻘـﻪ ﺑﮕﯿـﺮد. اﻋـﻼنﻫـﺎی درﯾﺎﻓـﺖ اﯾﻤﯿـﻞ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮔﺠﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ. ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اﯾﻤﯿـﻞﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه ارﺳـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻤﯿــﻞﻫــﺎی ﺿــﺮوری ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﯿــﺪ. ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﮐــﺎر ﺑــﺮای ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ، اﺧﺘﺼــﺎص زﻣــﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧــﻪ در روز ﺑــﺮای رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ اﯾﻤﯿــﻞﻫــﺎ اﺳــﺖ. ﻓﺮاﻣــﻮش ﻧﮑﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی ﺧــﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧــﻮﺑﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻟﺒﺘــ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ.

زﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ

ﺳــﻌﯽ ﮐﻨﯿــﺪ زﻣــﺎنﻫــﺎی ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ را در ﻃــﻮل روز ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿــﺪ و از ﭘﺸــﺖ ﻣﯿــﺰ ﮐﺎرﺗــﺎن و ﻓﻀــﺎی ﮐــﺎری ﮐﻤــﯽ دور ﺷــﻮﯾﺪ. در اﯾــﻦ زﻣــﺎن ﺑــﻪ اﺳــﺘﺮاﺣﺖ ﺟﺰﺋــﯽ و ﺗــﻼش ﺑــﺮای ﮐﺴــﺐ ﺗﻤﺮﮐــﺰ دوﺑــﺎره ﺑﭙﺮدازﯾــﺪ. ﻧﯿــﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗـﺮك ﮐﻨﯿـﺪ. ﻫﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻗـﺪﻣﯽ در اﺗـﺎق ﮐـﺎر ﻃـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﮐﺎری از دﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺮژی ﻃﻮل روز ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺻـﯿﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﮐﺜـﺮ مقاله‌های آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﻣـﯽﺧـﻮاﻧﯿﻢ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن از ﻫﻤﻪی روشﻫﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ. اﻓـﺮاد ﺑﺎﯾـﺪ ﻟﯿﺴـﺖﻫـﺎی روزاﻧـﻪ، ﻫﻔﺘﮕـﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن‌ها ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺑـﺰار ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ. ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﮑﺘـﻪی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻟﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ در دﺳـﺘﺮس و دﯾـﺪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳـﻌﯽ ﮐﻨـﯽ در ﻧﻮﺷـﺘﻦ وﻇـﺎﯾﻒ روزاﻧﻪ واﻗﻊ ﮔـﺮا ﺑﺎﺷـﯿﺪ. اﮔـﺮ ﻟﯿﺴـﺖﻫـﺎی ﺷـﻤﺎ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آزیتا
7 سال قبل

سایتتون بینظیره…. فوق العاده است.