تربیت فرزند

ناهنجاری های رفتاری کودکان pdf

ناهنجاری های رفتاری کودکان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺣﺪود رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻚ ﻣﻲ زﻧﺪ !

ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﺣﺪودي ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﺷﺎن وﺟﻮد دارد را ﻣﺤﻚ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﻚ زدن اﻳﻦ ﺣﺪود آن ها ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪودي ﻛﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺎ ﻣﺤﻚ زدن اﻳﻦ ﺣﺪود رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺪﺧُﻠﻘﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺎ “ﻧﻪ” ﮔﻔﺘﻦ و “ﻣﻦ اﻳﻦ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ” زﻳﺎد، ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺪود رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻣﺤﻚ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. آن ها ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻘﺮراﺗﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻪ اﻗﺘﺪار ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان وﻟﻲ ﺧﻮد.
ﭼﺮا ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري از ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺳﺮ ﻣﻲ زﻧﺪ؟
ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻛﻮدﻛﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﺷﺎن اﺑﺮاز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ها ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ را ﻛـﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺲ ﺧﺸﻢ، ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ و ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ درﺑﺎره ﭼﻴﺰي، ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻳﺎ ﺷﺮم، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺒﺎع اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺷﻮد و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺴـﺘﮕﻲ و ﻧﺎﺧﻮﺷـﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن ها ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد؛ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻳﺎ رﻓﺘﺎري آن ها ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ادامه مطلب را در فایل زیر مطالعه کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها