موفقیت تحصیلی

هرآنچه باید در مورد مطالعه بدانید pdf

هرآنچه باید در مورد مطالعه بدانید

داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان اراﺋﻪ ﺷﻮد…

بی شک عمل به اصول مطالعه می‌تواند بهره‌وری بیش‌تری را برای دانش‌آموزان داشته باشد.

هرآنچه باید در مورد مطالعه بدانید

اﺻﻮل مطالعه:

  • استمرار در مطالعه

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

  • انضباط در مطالعه:

اﺻﻞ اﻧﻀﺒﺎط در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و آن ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ﻧﻈﻢ اﺳﺖ.

  • تنوع در موضوع:

ﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪ ﺷﻮد.

  • تنظیم برنامه مطالعه:

در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

  • ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس اﺟﺒﺎر ﻧﮑﻨﺪ.
  • ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ درس وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.
  • در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
  • ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ درس، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎن درس ﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای مطالعه:

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

از اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﺴﯽ در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها